Hopp til hovedinnhold

2021-2020 2019-2015 2013-2012 2011-2008 2007-2005  2004-2002  2001-1999 1998/Eldre

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2009

2008

2007

I-10/2007 
Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

I-8/2007
Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) – assistert befruktning – utlevering av befruktede egg

I-6/2006
Presisering av regelverk for egenbetaling av sosiale tjenester

I-5/2007
Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud

I-4/2007
Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem. Se også Helsedirektoratet Sykehjem og hjemmetjeneste.

I-1/2007
Om blodforskriften - med endringer fra 1. januar 2007.  IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge og Klinisk transfusjonshåndbok 3.utg 2017.

Brev av 15.01.07 om forholdet mellom lovbestemt taushetsplikt, helsepersonells dokumentasjonsplikt etter helselovgivningen og arkivlovens krav til behandling av dokumentasjon.
Sendt de regionale helseforetakene, alle landets kommuner og fylkeskommuner  

2006

G-8/2006
Samarbeid mellom, kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunens sosialtjeneste og kriminialomsorgen overfor innsatte og domfelte rusmiddelavhengige. Utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og politidepartementet.

I-6/2006
Presisering av regelverk for egenandelsbetaling av sosiale tjenester.

I-5/2006
Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester – endring av forskrift om internkontroll og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.

I-2/2006
Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Se også I-12/2005 Økte midler til tannbehandling for rusmiddelmisbrukere. Se også IK-28/1989 om tannhelsetjenesten til innsatte i fengsler.

I-1/2006
Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer – Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år. Erstatter rundskriv I-3/2003.

2005

I-15/2005
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av målgruppen. Se også I-20/2000 og I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

I-13/2005 
Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse. 

I-10/2005 
Om forskrift om smittevern i helsetjenesten. Se også Basale smittevernrutiner i helsetjenesten Smittevernveilederen FHI

I-9/2005 
Om forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten. 

I-8/2005 
Om pseudonyme helseregistre.

I-3/2005 
Statusrapport om fastlegeordningen i Norge etter 2 ½ år – oppfølging i den enkelte kommune

Q-24/2005
Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

2004

I-8/2004
Rusreformen – pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven. Rundskriv I-8/2004 er stort sett utdatert, jf. Ot.prp. nr 53 (2006-2007) 

I-4/2004
Godkjenning av sykehus.

I-3/2004
Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne – bruk av individuell plan. Se også Nasjonal veileder Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

I-1/2004 
Rundskriv om meldeplikt for frisør- og hudpleievirksomhet – endring i forskrift. 

U-1/2004 
Orientering om endringer i sosialtjenesteloven som følge av rusreformen.

2003

I-10/2003
Lov om biobanker – med merknader.

I-8/2003
Kosmetisk kirurgi - fortolkning av relevant regelverk.

I-4/2003  
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Se også Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjeneste

U-14/2003
Nytt kapittel 4A i lov om sosiale tjenester m.v. – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.  Se Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9

U-7/2003 
Ny forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

2002

I-7/2002
Ambulansetransport i andre regioner enn pasientens bostedsregion.

I-4/2002
Fastlegeordningen og asylsøkere – presisering av prosedyre for valg av fastlege m.m. Se også Helfo Helserettar for asylsøkjarar i Noreg

U-14/2002
Ikraftsetting av endringer i sosialtjenesteloven om internkontroll og utvidelse av Fylkesmannens tilsyn med tjenester etter kapittel 4 og 6A mv.
Statens helsetilsyns ansvar for overordnet faglig tilsyn med sosialtjenesten

U-13/2002
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter – iverksetting av endringer i forskriften og endret døgnpris.

2001

I-30/2001
Rundskriv om forskrift om habilitering og rehabilitering. 

I-29/2001
Dokumentasjons- og saksbehandlingsverktøy for pleie- og omsorgstjenesten - individbasert pleie- og omsorgs-statistikk (IPLOS) i KOSTRA. Se også Innsyn i egne opplysninger i IPLOS

I-12/2001
Telemedisin og ansvarsforhold.

I-9/2001 
Tilsyn – rusmiddelmisbrukere innlagt i institusjon som reguleres av annen lov enn sosialtjenesteloven

2000

I-40/2000
Kommunenes gjennomføring av fastlegereformen – Oppgaver i kommunen og frister for arbeidet. 

I-20/2000
Brukerstyrt personlig assistanse. Se også rundskriv I-15/2005 og I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

I-16/2000
Presisering av tannhelsetjenesteloven § 1-3 – innskrenkninger i det fylkeskommunale tannhelsetilbudet. 

1999

I-43/99 
Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom kommuner

1998

I-52/98 
Rundskriv til endringer i Sosialtjenesteloven - tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke

I-47/98  
Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m v

I-42/98 
Retningslinjer for omsorgslønn
Se Brev til landets statsforvaltere om tolkningen av rundskriv I-42/98 Omsorgslønn, med vedlegg 31. oktober 2022

I-41/98
Rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang og makt m v overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Se Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming