Helsetilsynet

IK-2/2008
Retningslinjer for behandling av saker etter helsepersonelloven § 67. Erstatter rundskriv IK-13/2001 Fylkeslegens bistand til politiet - helsepersonelloven § 67 annet ledd.