Helsetilsynet

IK-7/2001 
Taushetspliktens betydning i forbindelse med helsepersonells samarbeid med nødetater. Se også Taushetsplikt Helsedirektoratet