Helse- og omsorgsdepartementet viser til Helsetilsynets brev av 24. januar i år, vedrørende den rettslige statusen for innholdet i § 3 i forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste.

I forbindelse med høringsnotat Samhandlingsreformen forslag til forskriftsendringer og nye
forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av endringer uttalte departementet følgende:

"De overordnede valgene departementet og Stortinget har foretatt med ny helse- og
omsorgstjenestelov, tilsier også at forskrifter gitt med hjemmel i dagens kommunehelsetjenestelov som inneholder spestfikke kompetansekrav i utgangspunktet ikke videreføres."

Departementet vil så snart som mulig vurdere hvilke forskrifter som eventuelt ikke skal
videreføres med bakgrunn i ovennevnte, herunder forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste. Forskrifter må imidlertid formelt oppheves for ikke å være gyldig, og det har så langt ikke skjedd med denne forskriften.

Maren Skaset e.f.
avdelingsdirektør

Vegard Skau
seniorrådgiver