Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartementet
Til: ULOBA, Drammen
Dato: 19.12.2001
Vår ref.: 01/04209

Vi viser til brev av 04.07.01. Vi beklager sent svar.

Brukerstyrt personlig assistanse er som kjent en måte å organisere praktisk bistand etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstava. Som påpekt av ULOba står det i Rundskriv 120/ 2000 (side 6) at" (k)ommunene kan selv velge om assistenten skal ansettes i kommunen eller om de praktiske sidene skal overlates til brukeren selv eller til et andelslag opprettet av brukerne. Det bør være rimelig sikre holdepunkter for at brukeren makter oppgaven før brukeren selv overlates arbeidsgiveransvaret." Det står videre (side 7): "Dersom vedkommende ikke er i stand til å være arbeidsgiver, må kommunen, eventuelt andelslaget, selv ta denne rollen". Begge uttalelsene står også i Ot.prp. nr. 8 (1999-2000), side 7.

Etter det ULOba opplyser tolker en del kommuner uttalelsene i rundskrivet slik at dersom brukeren eller andelslag kan være arbeidsgiver, har kommunen adgang til å pålegge brukeren eller et andelslag, herunder ULOba, arbeidsgiveransvaret. Uttalelsene kan imidlertid ikke tolkes på denne måten. Arbeidsgiveransvaret i forhold til sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a, jf. § 2-1 ligger hos kommunen. Verken loven eller forarbeidene gir kommunen en hjemmel til å pålegge brukerne av tjenestene eller andelslag arbeidsgiveransvaret. Hjemmel f avtale vil ikke uten videre være tilstrekkelig som rettsgrunnlag for å overføre arbeidsgiveransvaret. Selv om brukeren ønsker det, bør en overføring av arbeidsgiveransvaret ikke skje, med mindre det foreligger rimelig sikre holdepunkter for at brukeren greier oppgaven.

Kommunen kan heller ikke pålegge arbeidsgiveransvar ved å knytte vilkår om overtakelse av arbeidsgiveransvaret eller pliktig medlemskap i andelslag til vedtak om tildeling av tjenester. Dette gjelder enten det dreier seg om brukerstyrt personlig assistanse eller andre tjenester etter sosialtjenestelovens § 4-2.

Med hilsen

Liv Telle
avdelingsdirektør

Bjørn Stene Hansen
førstekonsulent

Kopi til alle landets Fylkesmenn
Kopi til alle landets kommuner

 

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.