Helsetilsynet

Fra: Sosialdepartementet
Til: Alle landets kommuner og Fylkesmenn
Dato: 05.04.2002
Vår ref.: 02/01531

Vi viser til Rundskriv I-20/2000 til lov om sosiale tjenester mv. om brukerstyrt personlig assistanse.

På bakgrunn av henvendelser om kravet til å oppfylle arbeidslederfunksjonen ved tildeling av brukerstyrt personlig assistanse, jf. lov om sosiale tjenester mv. § 4-2 bokstav a, vil departementet presisere uttalelsene i Rundskriv I-20/2000 kap. 3. Dette kapittelet omhandler hvem som kan få brukerstyrt personlig assistanse.

Søknader om brukerstyrt personlig assistanse skal i likhet med andre søknader om sosiale tjenester vurderes individuelt ut fra søkerens behov og forutsetninger. Som uttalt i rundskrivet side 5 kan det ikke stilles noe absolutt krav til hvem som kan få brukerstyrt personlig assistanse. Det avgjørende vurderingstemaet er om dette er den mest hensiktsmessige måten å yte praktisk bistand på i det konkrete tilfellet. Som påpekt i rundskrivet og av sosialkomiteen, må søkeren selv kunne definere sine behov, lære opp assistenten i hvordan hjelpen gis, følge opp arbeidsplaner og være arbeidsleder, jf. Innst.O. nr. 22(1999-2000) side 4. Departementet vil i tillegg presisere at nærstående personer eller hjelpeverge ikke skal utelukkes fra å bistå i arbeidslederfunksjonen, jf. Innst.O.nr.22 (1999-2000) side 4.

Med hilsen

Liv Tellee.f.
avdelingsdirektør 

Bjørn Stene Hansen
førstekonsulent

 
Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.