Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartementet
Til: Adressater etter liste
Dato: 05.06.2001
Vår ref.: 98/07132

1. Innledning

Vi viser til Sosial- og helsedepartementets (SHD) brev datert 28.11.2000 til aktuelle kommuner og fylkeskommuner. I brevet gjorde vi nærmere rede for tilbudet ved CSS og rutiner vedrørende kjøp av plasser ved CSS.

I samråd med CSS ble det meste av driften ved CSS fra 1. januar 2001 definert som omsorgsboliger og sykehjem. Tilbudet ble etter dette delt i tre:

1. Spesialisert fagavdeling
2. Behandling på 2. linjenivå
3. Omsorgsboliger og sykehjem

Brukerne ved CSS består i hovedsak av døve med andre funksjonshemninger, og denne gruppen har et spesielt behov for et kommunikasjonsmiljø av den type som er ved CSS, dvs. tegnspråk.

2. Økonomi.

2.1 Spesialisert fagavdeling.

Etter omleggingen av driften var det vanskelig å finansiere driften av den spesialiserte fagavdelingen gjennom midler fra kommuner og fylkeskommuner. Det ble derfor over statsbudsjettet for 2001 bevilget 7,9 mill kroner til drift av den spesialiserte fagenheten ved CSS. Denne finansieringen er forutsatt videreført over statsbudsjettet. 

2.2 2. linjetjenesten

Det meste av ansvaret for finansiering av tilbudet ved CSS har fram til 2001 ligget hos fylkeskommunene. For de delene av tjenestene som er å anse som 2. linjetjeneste opprettholdes dette finansieringsopplegget.

Når det gjelder spørsmålet om avklaring av brukeres behov for tjenester vises til pkt. 4 nedenfor.

2.3 Finansiering av omsorgsboligene og sykehjemmet.

Omleggingen innebærer at hoveddelen av virksomheten nå knytter seg til drift av omsorgsboliger og sykehjem. Utgiftene knytter seg derfor til tjenester som kommunene har ansvar for å finansiere. Kommunene har fått et betalingsansvar for de fleste av brukerne ved CSS. Det vises ellers til pkt. 4 nedenfor.
I forbindelse med omleggingen mente ledelsen ved CSS institusjonen ville komme til enighet med kommunene om betaling. I mars 2001 gjorde CSS SHD oppmerksom på at noen kommuner vegrer seg mot å overta ansvaret for brukere. Denne vanskelige situasjonen ved CSSer omtalt i St. prp. nr 82 (2000-2001) - kommuneproposisjonen.

SHD viser, i samråd med Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), til KRDs ordning med forskudd på rammetilskudd. Når det spesielt gjelder særlig ressurskrevende brukere, kan det i inneværende år søkes om forskudd på rammetilskudd for 2002 uten krav om tilbakebetaling, dersom det er nødvendig for å gi brukeren et tilfredsstillende tjenestetilbud. Søknad sendes til KRD via fylkesmannen.

Opprinnelig søknadsfrist er l.juni (if KRDs rundskriv H-1/01), men på bakgrunn av den spesielle situasjon som er oppstått på CSS, utvides fristen til l. juli for de aktuelle kommunene med betalingsansvar for brukere på CSS.

Når det gjelder en løsning på lengre sikt vil det for neste år bli foreslått å overføre økonomisk kompensasjon gjennom inntektssystemet til de aktuelle kommuner som har overtatt betalingsansvar fra fylkeskommunene. Dette vil det bli gjort nærmere rede for i forslag til statsbudsjett for 2002, og detvil bli sendt eget skriv som redegjør for kompensasjonen til den enkelte kommune. Det er fylkeskommunenes utgifter til den enkelte bruker i 2000 som vil ligge til grunn for beregning av kompensasjon til den enkelte kommune. Ellers viser vi til at alle kommuner hvert år rapporterer inn alle særlig ressurskrevende brukere til fylkesmennene, og blir vurdert i forhold til KRDs ordinære skjønnstilskudd. Neste rapportering skjer i juni/juli d.å.

I.
En del av brukerne ved CSS er psykisk utviklingshemmede. Fra og med 1998 er psykisk utviklingshemmede hhv. 0-15 år og 16 år og over to kriterier i inntektssystemet. Vi ber om at aktuelle kommuner innen 1. juli i brev til Sosial- og helsedepartementet opplyser om personen(e) som kommunen har (overtatt) betalingsansvar for er psykisk utviklingshemmet og om vedkommende er tatt med i kommunenes innsendte data om antall psykisk utviklingshemmede pr. 1.1.2001,jf. SHDs rundskriv I-14/2001.

I Innst S. nr 178 (1998-99) til St meld. nr. 2"1 Ansvar og meistring, uttalte Sosialkomiteen følgende: "Komiteen er kjent med at mange av de som benytter dette senteret} kunne ha brukt andre rehabiliteringstilbud, men på grunn av kommunikasjonsproblemer får de best utbytte ved å få tjenesten ved dette senteret" Departementet ønsker å legge forholdene til rette for en slik løsning overfor kommunene gjennom den statlige bevilgningen på 7,9 mill kroner til den spesialiserte fagavdelingen, og gjennom ovennevnte kompensasjonopplegg til kommunene. Vi vil likevel poengtere at det er opp til den enkelte kommune å vurdere om den ønsker å benytte seg av tilbudet ved CSS eller bygge opp et eget tilbud for sin (e) bruker(e). Det er også opp til den enkelte kommune å forhandle frem pris for eventuelt opphold ved CSS.

3. Avklaring av kommunetilhørighet

Noen kommuner har reist spørsmål om avklaring av hvilken kommune som har ansvar for å yte tjenester til den enkelte beboer. Vi viser her til det som er sagt i SHD's brev av 28.11.2000, og at dette må avgjøres i det enkelte konkrete tilfellet. Etter lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunen, er det oppholdskommunen som har ansvar for å yte og finansiere tjenestene etter disse lovene, jf. sosialtjenesteloven §§ 10-1 første ledd og 11-1 og kommunehelsetjenesteloven §§ 2-1 første ledd og 5-1.

Etter sosialtjenesteloven § 10-l annet ledd gjelder det unntak fra regelen om oppholdskommunenes ansvar ved opphold og utskriving fra institusjon. Det er redegjort nærmere for denne bestemmelsen i departementets brev av 28.11.2000. Dersom det er uenighet om hvilken kommune som kan defineres som oppholdskommune forut for inntaket i institusjonen, kan spørsmål om dette rettes til fylkesmannen.

Har ikke kommunen selv kapasitet eller kompetanse til å etablere et forsvarlig tilbud, kan det avtales kjøp av de nødvendige tjenesten fra andre, jf. departementets brev av 28.11.2000.

4. Avklaring av brukeres behov for tjenester

For noen brukere er det en diskusjon om beboerens behov for tjenester hører hjemme på 1. eller 2. linjenivå. Slike spørsmål kan eventuelt legges frem for fylkeslegen for en nærmere avklaring.

Vi vil presisere at dersom den enkelte fylkeskommune finner at CSSyter et tilbud som de vil benytte seg av, kan den kjøpe plasser ved CSS til dette formål, Oppdelingen av tilbudet ved CSS som er presentert i brev datert 28.11.2000, er ment å være retningsgivende. Fylkeskommune står fritt til sammen med CSS å vurdere hvorvidt det å kjøpe plass ved CSS for en pasient, er den beste behandlingen de kan gi vedkommende.

Med hilsen

Christian B. Kielland e.f.
Avdelingsdirektør

Kurt Anders Løvoll
rådgiver


Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet
Conrad Svendsen Senter, Nordstrand
Statens helsetilsyn v/Arild Gjertsen
Kommunenes Sentralforbund
Fylkeslegene
Fylkesmennene
Sykehusavdelingen, her
Helseavdelingen, her

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.