Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartementet
Til: Tilsynsutvalget for rusmiddelinstitusjonene i Telemark
Dato: 24.11.2005
Vår ref.: 95/00309 JA/MJ

 Vi viser til vårt brev av 8. mars 1995 og til avisoppslag i den senere tiden vedrørende Evangeliesenterets beboerkontrakt.

På bakgrunn av den usikkerhet som har kommet til uttrykk om gyldigheten av kontraktens bestemmelse om disponering av beboernes midler, er det etter departementets vurdering behov for en avklaring av dette spørsmålet.

Departementet vil vise til at krav på bl.a. uforfalt trygd og lønnsinntekt ikke rettsgyldig kan overdras eller pantsettes, jf rettergangsordningens ikrafttredelseslov § 12. Unntak gjelder dersom ytelsen er ment til vanlig underhold, og overdragelsen skjer til offentlig myndighet i den utstrekning disse gir ytelser til vedkommende for samme tidsrom. Departementet antar at Pinsevennenes Evangeliesenter ikke omfattes av dette unntaket fra forbudet mot overdragelse.

Departementet vil derfor presisere at den ordning som tilsynsutvalget beskriver i sitt brev til departementet av 20. januar 1995, etter departementets vurdering må opphøre. Vi vil i det følgende antyde hvilke andre fremgangsmåter som kan være aktuelle for å sikre at Evangeliesenteret får betaling fra beboerne. Vi vil imidlertid innledningsvis bemerke at dersom den kommunale sosialtjenesten dekker hele eller deler av oppholdsutgiftene ved innleggelse i private institusjoner som ikke er tatt inn på fylkeskommunens plan, er institusjonens mulighet til å kreve betaling fra beboeren begrenset til den delen av oppholdsutgiftene som kommunen ikke dekker.

For de tilfeller at beboeren selv skal dekke hele eller deler av utgiftene ved oppholdet, vil departementet anbefale at trygdeytelsen settes inn på klientens/stønadsmottakerens bankkonto. Vedkommende kan så gi banken et transportoppdrag fra sin konto til den aktuelle institusjonen. I unntakstilfeller, der trygdekontoret har positiv viten om at dette ikke vil fungere, mener departementet at det bør etableres en forvaltningsordning, enten frivillig eller tvungen, med hjemmel i folketrygdloven § 15-6.

Tvungen forvaltning representerer en alvorlig inngripen overfor stønadsmottakeren. Departementet forutsetter derfor at trygdekontoret har god kjennskap til de personer det her gjelder, og at tvungen forvaltning kun vil bli benyttet der trygdekontoret erfarer at ordningen med transportoppdrag, eventuelt frivillig forvaltning, ikke fungerer.

I de tilfeller trygdekontoret kommer til at det er behov for å gjennomføre en form for forvaltning av stønadsmottakerens trygdeytelser, bør ytelsen forvaltes av sosialkontoret, og ikke av en privat institusjon. Dette vil være i tråd med dagens praksis knyttet til § 15-6. Både i forhold til den enkelte klient, offentlige myndigheter og utad vil sosialkontoret i slike saker oppfattes som en "garantist" for at trygdemidlene forvaltes på beste måte.

Institusjonen kan ikke kreve vederlag som går utover det som faktisk inngår i utgiftene ved plasseringen. Beboere kan imidlertid gi frivillige bidrag til institusjonens drift,

på linje med andre gaver og bidrag til tiltaket.

Departementet vil be om at tilsynsutvalget informerer aktuelle institusjoner i fylket om disse reglene.

Med hilsen

Knut Brofoss e.f. Siv Torunn Skagestad


 

Kopi er sendt:
- Fylkesmennene ved tilsynsutvalgene
- Rikstrygdeverket
- Advokat Lars Haugan, Prinsensgt. 22, 0157 Oslo

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.