Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartementet
Til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Dato: 30.11.1994
Vår ref.: 94/01660 LiT/grb
Deres ref.: 93/06131/352/SE

Vi viser til fylkesmannens brev av 20.03.94 og beklager sent svar.

Spørsmål 1.
Når et barn oppholder seg den vesentligste del av året i en bolig med heldøgns omsorgstjeneste er det rimelig å anse dette oppholdet som en tjeneste etter sosialtjenestelovens § 4-2 bokstav d og ikke som avlastning etter bokstav b. Så lenge oppholdets varighet er så omfattende som nevnt i det foreliggende tilfellet (ca 340 dager i året), må dette anses som langtidsopphold i bolig for barn etter forskriften av 4. desember 1992 § 7-2 bokstav b. Det kan derfor etter departementets mening ikke være "åpenbart urimelig" at kommunen yter hjelpen med hjemmel i § 4-2 bokstav d, med de følger dette har for plikten til å betale vederlag for oppholdet når barnet har egen inntekt.

Når det gjelder opphold av kortere varighet i bolig for barn med heldøgns omsorgstjeneste vil komunen også kunne gi hjelp i form av korttidsopphold i slik bolig, når dette er en tilfredsstillende hjelpeform. Annet opphold utenfor hjemmet, som ikke er regulert ved lov/forskrift, vil imidlertid være et avlastningstiltak som det ikke kan kreves vederlag for.

Spørsmål 2.
Når barnet oppholder seg i boligen den vesentligste del av året, vil det være uten betydning for spørsmålet om hva oppholdet skal anses som, at foreldrene har påtatt seg å ha omsorgen for barnet i visse tidsrom for at leiligheten skal kunne brukes til andre personer.

Det er riktig at foreldrene kan motsette seg at barnet flyttes ut av hjemmet til opphold i bolig med heldøgns omsorgstjeneste. Kommunen kan da ut fra omstendighetene være forpliktet til å tilby annen hjelpeform, jfr. sosialtjenesteloven § 4-3.

Med hilsen
Jo Flydal e.f.

Liv Telle

Kopi: Landets fylkesmenn

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.