Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedirektoratet
Til: Fylkesmannen i Buskerud, Sosial- og familieavdelingen
Dato: 07.07.2005
Vår ref.: 05/1886
Deres ref.: 2005/1802

Det vises til brev av 16.03.05.

Fylkesmannen har bedt om en avklaring fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse Med ulike problemstillinger som oppstår der sosialtjenesteloven kap. 4A kommer til anvendelse i forbindelse med at det ytes tjenester i form av brukerstyrt personlig assistanse i henhold til lovens § 4-2 bokstav a. Problemstillingene er knyttet opp mot tilfeller der arbeidsgiverrollen er satt bort til andre enn kommunen, f. eks. andelslag som Uloba.

Fylkesmannen viser til at flere kommuner har fremsatt ulike problemstillinger som kan oppstå i nevnte sammenheng, og det er lagt ved et brev fra en av kommunene adressert til fylkesmannen. I den konkrete kommunen har fire personer med psykisk utviklingshemmede fått innvilget BPA herunder en over 18 år og tre under 18 år. Felles for alle er at en av foreldrene er arbeidsleder og arbeidsgiverrollen er satt bort til Uloba.

BPA når arbeidsgiverrollen er satt bort / internkontroll / tilsyn:

For det første stilles det spørsmål ved hvorvidt det kan treffes vedtak etter kap. 4A når sosiale tjenester er innvilget som BPA og arbeidsgiverrollen er satt bort.

I henhold til § 4A-2 første ledd gjelder reglene i kap. 4A bruk av tvang og makt som ledd i tjenester etter § 4-2 bokstavene a til d til personer med psykisk utviklingshemning. Som det fremgår av direktoratets rundskriv IS-10/2004 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning side 34, har det ingen betydning om det er kommunens egne ansatte som utfører tjenestene, eller om tjenestene er kjøpt av private aktører. Direktoratet mener at det ikke vil stille seg annerledes når et andelslag har arbeidsgiveransvar for assistentene.

Når kommunen kjøper tjenester fra private utøvere, vil kommunen like fullt ha et ansvar for at tjenestene er av en kvalitet som ligger på et faglig forsvarlig nivå. I henhold til sosialtjenesteloven § 2-1 skal kommunen føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapitlene § 4, 4A, 6 og 7 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, jf. forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten, jf. stjl. § 2-1 annet ledd. Internkontroll skal bidra til faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester, og er et verktøy som skal sikre at daglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret i henhold til lovens krav.

Kommunens internkontrollplikt omfatter også tjenester etter sosialtjenesteloven kapittel 4 og 4A som ytes av private aktører. I praksis innebærer dette at kommunen gjør plikten til internkontroll kjent for den som utfører oppgaver på kommunens vegne og dernest sikrer seg at den etterleves for eksempel gjennom kontrakten med f. eks. Uloba.

Det vises for øvrig til Veileder om internkontroll utgitt av Sosial- og helsedirektoratet i januar 2005, IS-1183.

I tillegg til kommunens plikt til internkontroll, har fylkesmannen tilsynsansvar i henhold til stjl. § 2-6. Etter denne bestemmelsen plikter fylkesmannen å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter kapittel 4A. Ved tiltak etter § 4A-5 tredje ledd bokstavene b og c (planlagte tiltak) skal det også føres stedlig tilsyn. Bestemmelsen tilsier at fylkesmannen skal utføre stedlig tilsyn ved planlagt bruk av tvang og makt også der tjenester gis som BPA.

Bruk av tvang og makt når tjenester gis som BPA:

Brukerstyrt personlig assistanse er hjemlet i § 4-2 bokstav a, og er ikke unntatt fra bestemmelsen i § 4A-2. Når vilkårene for bruk av tvang og makt for øvrig er oppfylt, vil kap. 4A i utgangspunktet kunne komme til anvendelse der det gis BPA. Direktoratet forholder seg her til tjenestemottakere som er over 18 år.

Det må presiseres at loven stiller strenge krav til når det kan gjennomføres planlagte Tiltak etter kap. 4A. det må vurderes nøye om det er faglig og etisk forsvarlig at den brukerstyrte personlige assistenten gjennomfører planlagte tiltak, jf. § 4A-5.

Krav til kompetanse:

Det er stilt spørsmål ved hvordan kommunen skal forholde seg ved eventuell utøvelse av tvang eller makt der en ansatt er under 18 år. Direktoratet bemerker at det i kap. 4A ikke er stilt eksplisitt krav med hensyn til alder på tjenesteutøveren. I henhold til § 4A-9 annet ledd fremgår det imidlertid at tjenestemottakeren har rett til kvalifisert personale ved gjennomføringen av tiltak etter § 4A-5 tredje ledd bokstavene b og c, det vil si planlagte tiltak. Ved gjennomføringen av disse tiltakene skal det være to tjenesteytere til stede dersom dette ikke er til ugunst for tjenestemottakeren, jf. § 4A-9 annet ledd. Direktoratet vil anta at vilkåret om to tjenesteytere heller sjelden vil være oppfylt når tjenester gis som BPA.

I bestemmelsens tredje ledd stilles det videre krav til utdanningsnivået for den ene av tjenesteutøverne. Det er reist spørsmål ved hvordan kommunen skal håndtere en situasjon der kompetansen ikke anses som forsvarlig og det må søkes dispensasjon. Dette vil stille likt med andre institusjoner og privatpersoner som kommunen kjøper tjenester av. Kommunen må søke om dispensasjon, og fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra utdanningskravet, jf. § 4A-9 tredje ledd.

Hvis det utøves tvang og makt uten at vilkårene i kap. 4A er oppfylt, vil det være ulovlig bruk av tvang og makt. Kommunen er ansvarlig for å yte faglig forsvarlige tjenester til personer som har behov for det etter sosialtjenesteloven kap. 4. Av dette følger det at kommunen har et ansvar for å tilse at tjenestemottaker ikke utsettes for tiltak som er i strid med loven. Kommunen skal i henhold til § 4A-5 første ledd vurdere andre løsninger enn bruk av tvang og makt før tiltak etter kap. 4A settes i verk. Kommunen må i sammenheng med dette vurdere om BPA er den beste løsningen for tjenestemottaker sett opp mot hvor omfattende hjelpebehov vedkommende har.

Journalføring:

En annen problemstilling som reises gjelder journalføring, og om ansvarlig virksomhet skal ha en hovedjournal og den enkelte tjenestemottaker som har fått innvilget SPA en deljournal i hjemmet. Det foreligger plikt til å føre journal etter sosialtjenesteloven § 4A10. Reglene i helsepersonelloven kapittel 8 om dokumentasjonsplikt og forskrift om pasientjournal er i henhold til § 4A-10 gjort gjeldende så langt de passer. Det foreligger en særskilt plikt til å føre journal ved bruk av tvang og makt etter kap. 4A, sett i forhold til sosialtjenesteloven for øvrig.

I henhold til forskrift om pasientjournal § 5 første ledd, skal det som hovedregel anvendes en samlet journal for den enkelte pasient selv om helsehjelp ytes av flere innen virksomheten. Av bestemmelsens annet ledd fremgår det at journalen kan deles i en hovedjournal og en tilleggsjournal der det ikke er hensiktsmessig med en samlet journal. Det skal da fremgå av hovedjournalen at det eksisterer en tilleggsjournal og hvilken dokumentasjon den inneholder, jf. forskriftens § 5 tredje ledd.

Dersom den brukerstyrte personlige assistenten utøver tvang og makt etter kap. 4A skal det følgelig føres journal. Forskriften stiller bl.a. krav til oppretting, organisering og oppbevaring av journal. Disse reglene vil kunne bli gjeldende også ved brukerstyrt personlig assistanse. Kommunen må i samråd med tjenestemottaker, assistentene og ----andelslaget finne frem til en hensiktsmessig løsning i tråd med lovens_bestemmelser når det gjelder journalføring.

Tjenestemottakere under 18 år:

Direktoratet ser at det vil kunne oppstå mange uavklarte problemstillinger ved bruk av tvang og makt overfor personer under 18 år som bor hjemme hos foreldre/foresatte og har brukerstyrt personlig assistanse. Vi vil derfor komme tilbake til problemstillingene knyttet til denne gruppen på et senere tidspunkt.

Med vennlig hilsen

Ingjerd Kvalvaag Flæte
seniorrådgiver
Tone Giske
rådgiver

Kopi: Landets fylkesmenn

 
Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.