Helsedirektoratet viser til brev fra Fylkesmannen i Hordaland mottatt 8. april 2015.

Henvendelsen gjelder beregning av egenandel for beboere på langtidsopphold, slik dette er regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, egenandelsforskriften, § 3. Konkret er det stilt spørsmål om kommunen kan beslutte at forhøyet fribeløp, som tilstås pasienter som ligger på dobbeltrom mot sin vilje, ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget for inneværende år, men tilbakebetales til beboeren innen utgangen av første kvartal påfølgende år.

Egenandelsforskriften angir hva kommunen maksimalt kan kreve i egenandel av beboere som oppholder seg på institusjon etter § 1. For beboere på langtidsopphold som legges på dobbeltrom uten selv å ønske det, følger det av forskriften § 3 andre ledd siste punktum, at beboeren «ved beregningen» av egenandelen, skal tilstås etfribeløp på kroner 36 200 pr. år. Fribeløpet skal etter dette tilstås på beregningstidspunktet. Videre følger det av § 3 andre ledd andre punktum at fastsettelsen av egenandelen skal «begrenses slik at enhver har i behold til eget brukminst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet».

Som det fremkommer av overstående avsnitt, skal fordelen av fribeløpet inngå i beregningsgrunnlaget for inneværende år. Dette må også gjelde der beboeren har krav på forhøyet fribeløp. Kommunen kan ikke vente til etterberegningstidspunktet med å gi denne fordelen på grunn av praktiske årsaker knyttet til utregningen.

Vennlig hilsen

Svein Lie e.f.
divisjonsdirektør

Kristin Mehre
avdelingsdirektør

 

Dokumentet er godkjent elektronisk