Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartement
Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Dato: 06.07.2000
Vår ref.: 00/00024TF
Deres ref.: 99/09786

Vi viser til brev av 3. januar 2000.

Sosialtjenesteloven § 8-1 fastsetter at tildeling av sosiale tjenester skal regnes som enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. § 8-6. Problemstillingen i denne saken er om avslag på søknad om plass i et bestemt aldershjem i kommunen skal anses som et enkeltvedtak, som kan påklages til Fylkesmannen.

Det avgjørende blir om avgjørelsen tildeler en rett til sosiale tjenester, jf. også forvaltningsloven § 2 bokstav b. Ved tvilstilfeller må hensynet til kommunens behov for fritt å kunne organisere egne tjenester, veies mot søkerens behov for begrunnelse, klageadgang m. ro. I denne saken blir vurderingstemaet i hvilken grad en avgjørelse som gjelder tjenestens innhold (plasseringen) skal tolkes som tildeling av rettighet. Sentralt i denne drøftelsen er hvor stor sammenheng og betydning ønsket om en bestemt aldersinstitusjon har, i forhold til tjenesten som blir søkt

Ofte vil hensynet til familie, venner og andre sosiale forhold medføre at søkeren ønsker en bestemt aldersinstitusjon. Når eldre ønsker å flytte fra hjemmet på grunn av behov for pleie- og omsorgstjenester, er det viktig at det blir lagt vekt på den enkeltes spesielle behov og ønsker, jf. sosialtjenesteloven § 8-4. Et ønske om en spesiell aldersinstitusjon vil ofte være av stor betydning og ha nær sammenheng med den tjenesten klienten søker, siden plassen som tildeles blir klientens bosted.

Etter dette har departementet kommet til at avgjørelser av søknad om en bestemt aldershjemsplass må anses som enkeltvedtak, og at avslag kan påklages til fylkesmannen etter § 8-6, jf § 8-7.

Med hilsen
Jo Flydal e.f.
avdelingsdirektør

Liv Telle
underdirektør


Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.