Helsetilsynet

Fra: Helse- og omsorgsdepartement
Til: Oslo kommune, byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester
Dato: 09.11.2006
Vår ref.: 200605261-/HNR
Deres ref.: 200601302-2

Vi viser til brev av 17. juli 2006, oversendt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 21. juli 2006.

Etter departementets vurdering er fylkesmannens fortolkning av "institusjon" i brev av 4. april 2006, for snever.

Begrepene "institusjon" og "bolig med heldøgns omsorgstjenester" i loven er uklare. Uklarheten er blitt større etter rusreformen da fylkeskommunens ansvar for
institusjoner for rusmiddelmisbrukere ble overført til de regionale helseforetakene. Fram til rusreformen var lovens system at institusjonsbegrepet i hovedsak var knyttet til de fylkeskommunale rusinstitusjonene. Det har ikke vært tilsiktet at kommunale eller private institusjoner som ikke ble overført til de regionale helseforetakene ved rusreformen, av den grunn skulle bli ulovfestede tiltak uten hjemmel i sosialtjenesteloven.

Departementet er klar over at både lov og forskrift bør oppdateres og presiseres. Siden det arbeides med oppfølging av Bernt-utvalgets forslag om en ny felles lov om sosial- og helsetjenester i kommunene, finner likevel departementet det mest hensiktsmessig å avvente lovendringer.

På denne bakgrunn er det sterke grunner for å tillegge begrepet "institusjon" i § 4-2 d en vid tolkning slik at det omfatter kommunale rusinstitusjoner som tilbyr
omsorgstjenester til rusmiddelavhengige der tjenestene ikke er å anse som tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a nummer 5.

Ved at rusinstitusjoner faller inn under sosialtjenestelovens definisjon i § 4-2d, vil disse være omfattet av internkontrollplikten og rettssikkerheten til brukerne vil være ivaretatt på lik linje med pasienter i rusinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten. TIl orientering tas det sikte på en snarlig forskriftsendring av tilsynet med private institusjoner.

Med vennlig hilsen
Jo Flydal e.f.
Avdelingsdirektør

Hanna Norum Resløkken
førstekonsulent

Kopi:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 
Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.