Helsetilsynet

Fra: Helse- og omsrgsdepartementet
Til: Fylkesmannen i Vestfold
Dato: 22.03.2012

Vi viser til e-post fra seniorrådgiver Lisbeth Øverjordet sendt 13 . februar i år.

Kommunens plikt til å utarbeide individuell plan og tilby koordinator er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 7-1 og 7-2, mens retten til individuell plan er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Oppnevning av koordinator er ikke regulert som en rettighet, verken i helse- og omsorgstjenesteloven eller i pasient- og brukerrettighetsloven.

Klageadgangen er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7, jf. særlig § 7-2. Her framgår det at pasient eller bruker ell er dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen, og at klagen skal sendes til den som har truffet enkeltvedtaket e ller avgjørelsen. Klageadgangen etter pasient- og brukerrettighetsloven omfatter ikke oppnevning av koordinator.

Etter departementets vurdering regnes ikke beslutning om å oppnevne eller ikke oppnevne koordinator som et enkeltvedtak. Dette innebærer at heller ikke klagereglene i forvaltningsloven kapittel VI kommer til anvendelse, jf. forvaltningsloven § 28.

For øvrig viser vi til vedlagte kopi av brev datert 31.01.2 012 til Nettverk KE storbykommuner, der spørsmål om koordinatorrollen og koordinerende enhet er kommentert nærmere.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør

Liv Telle
seniorrådgiver

Kopi: Helsedirektoratet
Landets Fylkesmenn

Vedlegg: Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 7 - koordinerende enhet og koordinatorrollen. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 31-1-2012.