Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartementet
Til: Færingen Terapeutiske Samfunn
Dato: 28.09.2001
Vår ref.: 01/04684 ELT/MN

Vi viser til Deres klage oversendt Sosial- og helsedepartementet fra fylkesmannen i Troms ved brev av 1. august 2001 vedlagt sakens dokumenter.

Saken gjelder fylkesmannens pålegg om å avvikle ordningen med overhøring av beboernes telefonsamtaler. Pålegget er fattet med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester § 3-11 annet ledd, annet punktum jf. lov om sosialtienester § 7-9.Klagen omfatter kun pålegget om telefonavlytting den første uken av oppholdet.

Ved fylkesmannens tilsynsbesøk 19. mars 2001 kom det fram i samtale med beboere at de blir pålagt å overhøre hverandres telefonsamtaler. l institusjonens redegjørelse jf. brev av 8. mai 2001 framgår det at behandlingen forutsetter at telefonsamtalen skal dekkes/overhøres av en annen beboer i h.h,v, 6 uker og 6 måneder av oppholdet. Hensynet bak regelen er å beskytte beboeren mot seg selv, bryte med kontakter i rusmiljøet og ivareta fellesskapet ved å hindre at det gjøres avtaler som fører til at det tas illegale stoffer inn på institusjonen.

Klager anfører at formålet med ordningen om at en medbeboer skal overhøre telefonsamtaler forebygger faren for behandlingsbrudd i en innflytningsfase samtidig som fadderen skal være beboerens trygghets og støttespiller. Videre har de i klagen begrenset den obligatoriske tilstedeværelsen under telefonsamtaler til en uke i innflytningsfasen. Dette tilsier at inngrepet som sådan er betydelig redusert i forhold til tidligere praksis.

Departementet skal bemerke:
Vi er sterkt i tvil om institusjonen har adgang til å overvåke beboernes telefonsamtaler. Vi viser her til tilsvarende problemstilling m.h.t, å føre kontroll med beboernes korrespondanse, jfr. lovens § 7-11 og § 5-4 i forskrift til bestemmeIsen gitt 22. desember 1999. Departementet finner det likevel ikke nødvendig å ta stilling til dette spørsmålet i denne saken. Etter departementets syn er den ordning som er etablert ved å benytte medbeboere som kontrollører under enhver omstendighet ikke forenlig med de rettigheter en person har under institusjonsoppholdet, og som er nedfelt i lovens § 7-11. Vi vil for øvrig mene at det kan ligge en konflikt i den skisserte fadderrollen som heller ikke er uproblematisk for de beboere som blir pålagt en slik rolle.

Departementet er på denne bakgrunn enig i fylkesmannens beslutning.

Når det gjelder behovet for å unngå at rusmidler kommer inn i institusjonen, viser vi til de virkemidler som er regulert i forskrift til lov om sosiale tjenester kap. 5.

Med hilsen

Ellen Seip e.f.
ekspedisjonssjef
Jorun Nygård
avdelingsdirektør

Kopi:
Fylkesmannen i Troms, vedlagt sakens dokumenter

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.