Helsetilsynet

Fra: Helsedepartementet
Til: Statens helsetilsyn
Dato: 07.05.2004
Vår ref.: 200400783-/MSL

Helsedepartementet viser til møte med Statens helsetilsyn ved Elizabeth Loe Tollefsen, Anneke Borgli og Kristina Totlandsdal den 19. april 2004.

Som følge av overføringen av ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk til staten ved de regionale helseforetakene fra 1.januar 2004 vil rusmiddelmisbrukere som anmoder om, mottar eller tilbys slik behandling, være å anse som pasienter etter pasientrettighetsloven § 1-3 og vil kunne ha rettigheter etter loven. Departementet viser til rundskriv 1-8 2004 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven, som omhandler pasientrettighetslovens anvendelse på tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk og endringene i spesialisthelsetjenesteloven som følge av overføringen av ansvaret for slik behandling.

I rundskrivet kapittel 4 gis en særskilt omtale av legemiddelassistert rehabilitering. Når det gjelder beslutninger truffet etter 1.januar 2004,vil rusmiddelmisbrukere ha adgang til å klage til Helsetilsynet i fylket på legens beslutning om å nekte å henvise til vurdering i spesialisthelsetjenesten og på LAR-senterets beslutninger om å nekte inntak i eller å utskrive fra LAR-tiltak etter bestemmelsene i pasientrettighetsloven §§ 7-1 og 7-2.

Sosialtjenesten vil fremdeles kunne henvise til LAR-tiltak. Sosialkontorets beslutning om ikke å henvise til LAR-behandling er, i henhold til sosialtjenesteloven, ikke å anse som et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. Sosialtjenesten vil imidlertid ha plikt til å vurdere hjelpetiltak som alternativ til å henvise til LAR-tiltak, jf. sosialtjenesteloven § 6-1. Vedtaket om hjelpetiltak kan påklages til fylkesmannen jf. lovens § 8-6. Fylkesmannen kan ikke fatte vedtak om at pasienten skal henvises til LAR-tiltak, men vil kunne gi føringer om sosialtjenestens oppfølging av saken som kan gå ut på at henvisning til LAR-tiltak bør forsøkes.

Departementet har fått oversendt en sak vedrørende en rusmiddelmisbruker som har henvendt seg til Sivilombudsmannen fordi vedkommende ønsker å påklage LAR-senterets beslutning om utskrivning fra LAR-tiltaket. Denne beslutningen ble fattet før 2004, og rusmiddelmisbrukeren vil derfor ikke ha klageadgang etter bestemmelsene i pasientrettighetsloven. Det har videre, som kjent, ikke vært etablert en formalisert klageadgang på regionsentrenes beslutninger om inntak i og utskrivning fra LAR-tiltak. 

LAR-senterets beslutninger vedrørende tilgangen til LAR-tiltak er av stor betydning for den enkelte rusmiddelmisbruker. Departementet ber derfor om at rusmiddelmisbrukere, som før 2004 er blitt nektet inntak i eller utskrevet fra LAR-tiltak, gis anledning til å få vurdert disse beslutningene av Helsetilsynet i fylket selv om det ikke foreligger formell klagerett. Dette vil gjelde rusmiddelmisbrukere som overfor Helsetilsynet i fylket eller andre instanser gir uttrykk for at de ønsker å påklage LAR-senterets beslutninger. Vurderingstemaet vil være hvorvidt beslutningene er i samsvar med retningslinjene for inntak i og utskrivning fra LAR-tiltak fastsatt i rundskrivene som regulerer tiltakene (rundskriv I-35 2000 og I-5-2003).

Det bør ved vurderingen av om den enkelte sak skal tas under behandling legges vekt på om klager kan sies å ha en rettslig interesse av at saken overprøves. Herunder vil det kunne være av betydning hvor lang tid det er gått siden det vedtak som klager ønsker vurdert ble fattet. Det bør imidlertid utøves et romslig skjønn ved vurderingen av hvilke saker som skal tas under behandling.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesen e.f.
Avdelingsdirektør

Marianne Skjellanger Lappi
rådgiver

Kopi:
Sosialdepartementet
Sosial-og helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Fylkesmennene
Landets pasientombud
De regionale helseforetakene

LAR-sentrene
Sivilombudsmannen

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.