Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartement
Til: Fylkesmannen i Troms
Dato: 28.04.1997
Vår ref.: 93/02581 dok 1 og 4 AHH/jm
Deres ref.: TJ/- og 96/193

Vi viser til brev av 13.05.93 og brev av 05.02.96. Vi beklager sterkt det forsinkede svaret.

Sosial- og helsedepartementet har tatt opp spørsmålet om forholdet mellom arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven med Kommunal- og arbeidsdepartementet for å finne en løsning på mulige lovkollisjoner. Foreløpig har ikke departementene kommet fram til noen omforent løsning på uklarheter rundt tolkningen av bestemmelser i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven med forskrifter.

Inntil videre må de reglene som gjelder i dag legges til grunn. Etter vårt syn vil dette bety:

Arbeidstilsynets pålegg må følges i den grad det er hjemmel for påleggene. Dette må bero på en tolkning av arbeidsmiljøloven og annet regelverk som arbeidsmiljømyndighetene svarer for. Tvist må i siste instans avgjøres i retten.

Vi har vanskelig for å tro at det kan være hjemmel i arbeidsmiljøloven for å påtvinge utbedringer i en persons privateide hjem (mot eierens vilje). Spørsmålet i et slikt tilfelle blir vel heller om kommunen kan nekte å utføre sosiale tjenester hvis mulige påbud ikke imøtekommes av eieren. Etter vårt skjønn vil det være i strid med sosialtjenesteloven å nekte å gi hjelp dersom klienten har krav på ytelser etter § 4-3. Men kommunen kan oppfylle sin plikt ved å tilby tjenestene et annet sted, f eks i sykehjem eller annen bolig. En annen mulighet er å finne fram til praktiske løsninger som kan godtas av begge parter. Dersom klienten nekter å utbedre og nekter å nytte, samtidig som arbeidstakerne nekter å arbeide under henvisning til at Arbeidstilsynet står på sitt - må saken antakelig avgjøres i en rettssak.

Er det kommunen som eier boligen, må kommunen kunne foreta nødvendige utbedringer. Spørsmålet i disse tilfellene er vel særlig om og event. i hvilken grad utgiftene kan kreves tilbake av klienten. Her må reglene i husleieloven og sosialtjenesteloven med forskrifter om fastsettelse av henholdsvis husleie og vederlag komme til anvendelse.

I forbindelse med ovennevnte problemstillinger kan vi vise til et større prosjekt som FAFO på oppdrag fra SHD er i gang med. Prosjektet skal kartlegge og belyse kommunenes organisering av tjenester i åpen omsorg og hvordan arbeidsmiljøet for tjenesteyterne blir ivaretatt. Prosjektet startet opp i 1995 og er todelt. Rapporten fra første del av prosjektet vil foreligge med det første. Siste del vil omfatte feltstudier i enkelte utvalgte kommuner.

Problemstillinger som fremkommer i prosjektet vil bli drøftet og oppfølgingstiltak vurdert i samarbeid med bl a referansegruppen knyttet til prosjektet, som i tillegg til Sosial- og helsedepartementet består av sentrale representanter for brukerne, arbeidsgiverne og arbeidstakerne.

Med hilsen
Jo Flydal e.f.

Anders Haugland

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.