Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartementet
Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Dato: 15.03.2001
Vår ref.: 00/04173
Deres ref.: 99/22175-mt

Vi viser til brev av 12.7.2000 og purringer datert 30.11.2000 og 12.02.2001. Vi beklager sent svar.

Sosial- og helsedepartementet satte ned en arbeidsgruppe i oktober 2000 for å utrede rettslige spørsmål knyttet til etablering av omsorgsboliger og sykehjem i utlandet. Gruppens rapport framlagt 15.12.2000 er vedlagt til orientering. Vi viser særlig til rapportens punkt 4, som gjelder virkeområdet for noen lover innen helse- og sosialsektoren.

Lov om sosiale tjenester gjelder ikke i utlandet, jf. § 1-2. Dette medfører at personer som oppholder seg i utlandet ikke har krav på tjenester etter loven. Kommunen kan likevel velge å yte tjenester til personer som oppholder seg i utlandet

Vedtak om tildeling eller avslag på tjenester er et enkeltvedtak, jf sosialtjenesteloven § 8-1. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf § 8-6. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker er regulert i § 8-7. I og med at tjenestemottakere som oppholder seg i utlandet ikke har krav på tjenester, må det i utgangspunktet foreligge spesielle grunner for at avslag på tjenester, nivået på tildelte tjenester eller tjenestesammensetningen vil føre til at vedtaket må anses å bygge på et skjønn som er åpenbart urimelig.

En følge av at sosialtjenesteloven ikke gjelder i utlandet, er at kommunen kan stoppe eller oppheve et løpende vedtak om tjenester mens tjenestemottakeren er i utlandet. Tjenester som er knyttet til et bestemt tjenestested kan av naturlige årsaker ikke flyttes.

Tjenester som utføres av bestemte personer, som omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse, kan derimot flyttes med tjenestemottakeren. I særlige tilfeller kan det være åpenbart urimelig å stoppe eller oppheve et vedtak om slike tjenester ved opphold i utlandet, for eksempel ved kortere ferie- eller behandlingsopphold i utlandet.

Med hilsen
Liv Telle e.f.
Underdirektør

Nina Grande
førstekonsulent

Vedlegg

Kopi: Landets Fylkesmenn (vedlagt rapport av 15.12.2000)
Bærum kommune (vedlagt rapport av 15.12.2000)

 
Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.