Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartementet
Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Dato: 28.07.2000
Vår ref.: 00/04171 TF
Deres ref.: 00/02294

Vi viser til brev av 12.juli 2000.

I rundskriv I-42/98 har departementet lagt til grunn at det ikke skal tas hensyn til omsorgsyters eller omsorgstrengendes økonomiske situasjon ved vurderingen av behovet for omsorgslønn. Det følger av dette at det ikke skal tas hensyn til erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Norsk pasientskadeerstatning kan ta hensyn til innvilget omsorgslønn, eller kreve at det blir søkt om omsorgslønn før spørsmålet om erstatning for utgifter til privat hjelp blir behandlet.

På bakgrunn av at det i foreliggende saker innvilget hjelpestønad fra folketrygden, kan kommunen ta hensyn til dette ved utmåling av omsorgslønnen. Kommunen bør ikke avkorte omsorgslønnen med mindre omsorgslønnen og hjelpestønaden til sammen overstiger det som er rimelig å betale for omsorgsarbeidet, jf. rundskrivet punkt 5.2.

Med hilsen

Liv Telle e.f.
underdirektør

Torbjørn Fjeldstad
Førstekonsulent

opi:
Landet Fylkesmenn og Bydel Stovner

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.