Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartementet
Til: Fylkesmannen i Oppland
Dato: 18.04.2000
Vår ref.: 00/01885TF
Deres ref.: 00/01878

Vi viser til brev av 22. mars 2000.

Departementet har i rundskriv I-42/98gitt nærmere retningslinjer om omsorgslønnsordningen. Dette rundskrivet erstatter merknadene om omsorgslønn i rundskriv I-1/93, I-1/94 og I-46/97. Vi kjenner ikke til bakgrunnen for/opphavet til det som Fylkesmannen har sitert fra "Norsk Lovnøkkel". Som Fylkesmannen har påpekt, er dette ikke i tråd med det somfremgår av rundskriv I-42/98.

Gjeldende retningslinjer går ut på at den omsorgstrengendes økonomiske situasjon er uten betydning ved vurderingen av behovet for omsorgslønn.

Med hilsen

Liv Telle e.f.
underdirektør

Torbjørn Fjeldstad
førstekonsulent

 Kopi: landets fylkesmenn

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.