Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartementet
Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Dato: 06.03.1997
Vår ref.: 96/00453/AHH/ts

Vi viser til brev av 29.01.96 og 29.11.96 og beklager sent svar. Vi har vært nødt til å prioritere lovendringsarbeid framfor behandling av enkeltsaker. 

Bestemmelsen om klageadgang står i sosialtjenesteloven § 8-6. Det er etter denne bestemmelsen bare enkeltvedtak som kan påklages. Hva det er, framgår av forvaltningsloven § 2 bokstav b, jf bokstav a, og av særregelen i sosialtjenesteloven § 8-1. Av den siste bestemmelsen framgår at det må dreie seg om tildeling av sosiale tjenester. Utføring av generelle oppgaver etter kapittel 3 regnes ikke som tildeling av sosiale tjenester. Det er dessuten bare vedtak som treffes av sosialtjenesten som omfattes av § 8-6, ikke vedtak truffet av andre kommunale organer. 

Dersom det er slik at det er sosialtjenesten som tildeler trygdeboliger eller andre ytelser som ikke er nevnt i § 4-2, jf også kap. 5 og kap 6, kan det tenkes at tildelingene får et slikt preg av offentlig myndighetsutøvelse at vilkårene i forvaltningsloven § 2 er oppfylt. Det må vurderes i hver enkelt sak. Vi kan nevne at det særlig bør legges vekt på om det er utarbeidet lokale retningslinjer/regelverk på området, eller om tildelingen framtrer som et tilbud av mer privatrettslig eller servicepreget karakter (som f eks kan gis til alle som ønsker det, eller som har råd). Om tilbudet i tillegg til regel- eller behovsvurdering innebærer økonomiske fordeler (subsidiert husleie f eks), trekker det i retning av å anse det som enkeltvedtak.

Vi viser ellers til adgangen tillovlighetskontroll i medhold av kommuneloven, jf § 59.

Med hilsen
Jo Flydal e f

Liv Telle
Kopi: Landets fylkesmenn
Eidsvoll kommune

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.