Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedirektoratet
Til: Fylkesmannen i Troms
Dato: 10.03.2006
Vår ref.: 06/215
Deres ref.: Ark. 721.13 2005/4930-0

Det vises til brev datert 06.01.06 med problemstillinger knyttet til dekning av skyssutgifter i forbindelse med tannhelsetjeneste i den offentlige tannhelsetjeneste.

Institusjonsbeboeres rett til vederlagsfri tannbehandling følger av lov om tannhelsetjenesteloven, av forskrift 26.04.1995 nr 392 om vederlag for opphold i institusjon og av forskrift 24.05.84 nr 1268. Dette innebærer at personer på sykehjem eller i boform for heldøgns omsorg og pleie (forskrift nr 932 av 14.11.88 § 2-1), og der boformen er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven § 1-3, eller institusjoner og bolig med heldøgns omsorgstjenester (aldershjem, barneboliger og privatforpleining, jf forskrift nr 915 av 041292), som er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-2 d, har rett til vederlagsfri tannbehandling.

Det følger av forskrift nr 1268 av 24.05.84 om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten § 2 første ledd, at når eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie har hatt institusjonsopphold eller pleie av hjemmesykepleien i sammenhengende 3 måneder eller mer, skal disse gis vederlagsfrie tannhelsetjenester så lenge oppholdet eller pleien vedvarer.

For tannhelsetjenester som blir gitt før institusjonsoppholdet eller hjemmesykepleien har vart i 3 måneder, kan det kreves vederlag etter departementets fastsatte takster, jf forskriften § 1. Forutsetningen er at oppholdet eller omsorgen ikke forventes å vare over 3 måneder.

Personer som ikke går inn under tannhelsetjenesteloven § 1-3 a,b,c,d og e, skal betale fullt vederlag etter departementets fastsatte takster, jf forskrift om vederlag for tannbehandling § 1.

Forskrift om vederlag for opphold på institusjon (nr 392 av 26.04.95) § 7, (som bare gjelder for sykehjem og institusjoner som definert i khl § 1-3 og stjl § 4-2 d), inneholder en liste over hvilke tjenester som vederlaget (betalingen) skal omfatte, herunder nødvendig tannbehandling.

Bestemmelsen er ikke uttømmende. I merknader til § 7 i rundskriv 1-47/98 fra HOD og rundskriv IK-25/96 fra Helsetilsynet, går det fram at også nødvendige reiseutgifter omfattes av vederlaget. Det betyr at i tilfeller der beboere bor i sykehjem eller institusjoner som omfattes av vederlagsforskriften, vil reiseutgifter (forutsatt at disse anses som en nødvendig forutsetning for tannbehandlingen), omfattes av vederlaget.

For de andre gruppene som er nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3, eksempel eldre, langtidssyke, uføre og hjemmesykepleie utenfor institusjon og som ikke omfattes av vederlagsforskriften (nr 392 av 26.04.95), skal fylkeskommunen dekke skyssutgifter i samsvar med forskrift fastsatt av fylkeskommunen. Dette går fram både av tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd og i Ot.prp. nr 49 (1982-83) side 21.

Dette betyr at fylkeskommunen er gitt begrenset kompetanse i lov og forskrifter til selv å fastsette nivået for dekning av skyssutgifter.  Man må forvente at fylkeskommunen viser i plan eller vedtatte retningslinjer hvordan
de vil rette seg etter § 5-1, tredje ledd i Lov om tannhelsetjenester.

Jon Hilmar Iversen
avdelingsdirektør

Jørgen Underthun
seniorrådgiver

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.