Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartementet
Til: Oslo kommune, Byrådsavdeling for eldre og bydelene
Dato: 11.08.1997
Vår ref.: 97/03325 CSH/CH
Deres ref.: 9705243-1 AJB

Vi viser til brev av 26. juni og 3. juli 1997. Saken gjelder dekning av utgifter i utlandet til behandling for rusmiddelmisbruk.

Departementet ser det ikke som aktuelt å omgjøre det konkrete vedtaket. Saken reiser imidlertid enkelte prinsipielle spørsmål som departementet ønsker å kommentere.

l. Plikt til å dekke utgifter til institusjonsopphold uten kommunens medvirkning.

Sosial- og helsedepartementet har i flere sammenhenger lagt til grunn at kommunen bare er ansvarlig for utgifter til institusjonsopphold dersom kommunen har medvirket ved inntaket av klienten. Det heter f.eks. i vårt brev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal av 18. januar 1995 (saksnr. 94/05371) som er gått i kopi til samtlige fylkesmenn: "Ingen kommune kan pålegges å gi garanti for et opphold i institusjon hvor kommunen ikke har vært kontaktet i forbindelse med søknad om opphold".

Om bakgrunn for dette standpunktet skal departementet bemerke:

I henhold til sosialtjenesteloven § 6-1 tredje ledd skal kommunen, dersom andre tiltak ikke anses tilstrekkelig, sørge for plass i egnet behandlingsinstitusjon. I dette ligger et krav om at det er sosialtjenesten som skal foreta den faglige vurdering og utredning av hva slags omsorgs- eller behandlingstilbud rusmiddelmisbrukeren trenger, og eventuelt søke om institusjonsplass for vedkommende. Det er også kommunens sosialtjeneste som skal ha et ansvar foroppfølging av rusmiddelmisbrukeren under og etter evt. institusjonsbehandling. Sosialtjenesten må derfor ha mulighet til å foreta en reell vurdering avrusmiddelmisbrukerens behov og institusjonens tilbud, før det iverksettes og bevilges penger til et behandlingsopplegg. I tilfeller der rusmiddelmisbrukerenpå eget initiativ tar opphold i institusjon, og først sender søknad om å få dekket utgiftene i forbindelse med oppholdet etter at dette er påbegynt, er ovennevnte helhetlige behandlingstenkning ikke mulig å gjennomføre i praksis, og vil i det lange løp kunne være til skade for klienten. Det ville innebære at kommunen ble økonomisk forpliktet uten å ha hatt mulighet til å foreta en faglig vurdering av klientens behov og behandlingsformens tilbud. Departementet vurderer en slik situasjon som uheldig, og kommunen har i prinsippet ikke plikt til å dekke utgiftene når vanlig fremgangsmåte ikke er fulgt. Kommunen må likevel behandle søknaden, og i den grad det er mulig vurdere hjelpebehovet og ta stilling til hvilke alternativer som foreligger, se dog under pkt. 2.

2. Plikt til å dekke behandling i utlandet.

Sosialtjenestelovens virkeområde er begrenset til personer som oppholder seg i Norge. Det er ikke gitt forskrifter om lovens anvendelse på personer som oppholder seg i andre land, men som har tilknytning til Norge. Dette innebærer at en person som tar opphold i en institusjon i utlandet og derfra søker om dekning av utgiftene, faller utenfor sosialtjenestelovens personkrets.

Departementet vil i tillegg presisere at selv om en rusmiddelmisbruker vurderes å ha behov for behandling, eller andre ytelser, gjelder det uansett ikke en pliktfor sosialtjenesten til å dekke behandlingsopphold i utlandet.

I henhold til sosialtjenesteloven § 7-10 kan kommunen velge å dekke utgifter' til behandling i private institusjoner som ikke er tatt inn i fylkeskommunens ellerkommunens planer. På samme måte kan kommunen i helt spesielle tilfeller ogsåvelge å betale for behandlingsplasser i utlandet. Ved vurderingen i slike saker må det imidlertid blant annet tas hensyn til nære pårørendes mulighet for å ta del i opplegget og til sosialtjenestens egen manglende mulighet til oppfølging kontroll og tilsyn med institusjoner i utlandet. Noen plikt til å dekke slikt opphold har kommunen under enhver omstendighet ikke, jf ovenfor.

Med hilsen

Knut Brofoss e.f. Ketil Bentzen


Kopi:-
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
- Fylkesmennene
- Helse- og sosialombudet i Oslo

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.