Helsetilsynet

Fra: Sosialdepartementet
Til: Fylkesmannen i Buskerud
Dato: 21.01.2002
Vår ref.: 02/00329
Deres ref.: 01/3303

Vi viser til brev av 06.08.01.

Sosialdepartementet deler oppfatningen av at enkeltvedtak etter sosialtjenesteloven § 42 bokstav d i utgangspunktet kun gjelder plass i institusjon/ bolig med heldøgns omsorgstjeneste. Hvilke tjenester man får må bero på en kontinuerlig faglig vurdering fra personalet om hva som er et forsvarlig tilbud. Klage over tilbudet i institusjon er regulert i forskriften til sosialtjenesteloven § 3-10, jf. sosialtjenesteloven § 7-9. En beslutning om en vesentlig endring av tjenestetilbudet kan imidlertid være bestemmende for rettighetene til en eller flere personer, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav b, jf. § 2 bokstava. Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak kommer da til anvendelse, jf. også sosialtjenesteloven §§ 8-1,8-6 og 8-7.

Det kan ikke utelukkes at ledsager til helseinstitusjon kan omfattes av vedtak om praktisk bistand etter sosialtjenesteloven § 4-2 a. Vi er imidlertid enig i Fylkesmannens vurdering om at dette er forhold som bør avgjøres gjennom samarbeidsavtaler og ikke gjennom sosialtjenesteloven.

Når det gjelder spørsmålet om kommunens plikt å følge opp med tjenesteytere under opphold i helseinstitusjon, er utgangspunktet at den ansvarlige for den enkelte tjenesten er ansvarlig for at pasientene får forsvarlig behandling under oppholdet. Det følger av dette at det behov for praktisk bistand en tjenestemottaker har under opphold på helseinstitusjon, bør dekkes av institusjonens personell. En pasients ønske om å ha en annen person til stede under oppholdet, jf. pasientrettighetsloven § 3-1 tredje ledd, kan etter vår vurdering ikke påføre kommunen en plikt til å følge opp med tjenesteytere. Bestemmelsen kan ikke tolkes slik at den regulerer ansvar mellom forvaltningsnivåene, men den gir uttrykk for hovedregelen om at pasientens ønske om
hvem som skal delta under undersøkelsen eller behandlingen i de fleste tilfeller skal respekteres, jf. Ot.prp. nr. 12 (1998-99) s. 66.

Med hilsen
Liv Telle e.f.
Underdirektør

Bjørn Stene Hansen
førstekonsulent

Vedlegg

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.