Hopp til hovedinnhold

Det vises til henvendelse fra Statens helsetilsyn av 22.6.2016 der det stilles spørsmål om pasientjournalloven med tilhørende forskrifter innebærer et krav om at pasientjournaler skal føres elektronisk, og at eventuelle nedtegnelser på papir skal registreres elektronisk så snart det lar seg gjøre.

Etter Helsedirektoratets vurdering ble det innført et krav om elektronisk journal 1.9.2015 når den nye forskriften om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten trådte i kraft.

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenester fastslår nå, som påpekt av Helsetilsynet, i § 3 at behandlingsrettede helseregistre skal føres elektronisk. Denne forskriften trådte i kraft 1.9.2015, og ble gitt i medhold av pasientjournallovens § 7 hvor det fremgår at departementet i forskrift kan gi nærmere bestemmelser om plikt til å ha elektroniske systemer, om godkjenning av programvare og sertifisering og om bruk av standarder, standardsystemer, kodeverk og klassifikasjonssystemer. Sommeren 2015 ble for øvrig også helsepersonelloven
§ 46 opphevet da bestemmelsen var blitt overflødig og misvisende etter vedtakelsen av pasientjournalloven, jf. Innst.303 L (2014-2015).

Etter helsedirektoratets vurdering innebærer dette at det er innført et krav om at private og offentlige virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten som bruker behandlingsrettede helseregistre, jf. pasientjournalloven § 2 bokstav d, må ha elektronisk pasientjournal. Det finnes en begrenset dispensasjonsadgang etter IKT forskriftens § 8, 2. ledd idet «Direktoratet for ehelse kan på eget initiativ eller etter søknad unnta en eller flere virksomheter for en begrenset periode fra et eller flere av kravene i forskriften dersom det vil være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravene.» Uten slik tillatelse må pasientjournalene føres elektronisk. 

I journalforskriftens § 5, 4 ledd fremgår det riktignok at; «Dersom journalen føres delvis elektronisk og delvis som papirjournal, skal det klart fremgå av begge hvilken dokumentasjon som føres i den elektroniske journalen og hvilken dokumentasjon som føres som papirjournal.» Etter sin ordlyd kan bestemmelsen tyde på at det også er adgang til å føre journal som papirjournal, men bestemmelsen er fra før det i 2015 ble gitt nye og klare regler om krav til elektronisk føring av journal.

Vennlig hilsen

Camilla Closs Walmann e.f.
seniorrådgiver

Anne Cathrine Christiansen
seniorrådgiver


Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:
Fylkesmannen i Buskerud