Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartement
Til: Fylkesmannen i Vestfold
Dato: 05.03.2001
Vår ref.: 00/04979
Deres ref.: 00/5421

Vi viser til brev av 5. september 2000 og purring 04.01.01 og 09.02.01. Vi beklager sent svar.

Sosialtjenesteloven § 8-1 fastsetter at tildeling av sosiale tjenester skal regnes som enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen jf. § 8-6. Det første spørsmålet fra Fylkesmannen er om fastsettelsen av timelønnen kan påklages. Etter fvl, §2 første ledd bokstav a må timelønnen være ''bestemmende'' for den rettighet (omsorgslønn) som ønskes for at avgjørelsen skal regnes som enkeltvedtak.Timelønnens størrelse er vesentlig for ytelsens innhold og kan være avgjørende for om det private omsorgsarbeidet kan fortsette jf. formålet med omsorgslønn. Fastsettelsen av timelønnen må ansees som en del av vedtaket om omsorgslønn. Dersom en så avgjørende del av ytelsen skulle falle utenfor klageadgangen ville klageadgangen være sterkt begrenset På denne bakgrunn legger departementet til grunn at timelønnens størrelse kan påklages.

Ut fra forarbeidene og Rt1997/877 (Tolga-dommen) skal det gjøres en bred helhetsvurdering ved utmåling av omsorgslønn, jf. også rundskriv I-42/98. Av rundskrivet fremgår det at det er vanlig å utmåle timelønn likt med timelønn til hjemmehjelpere, og at dette samsvarer med Sosialkomiteens uttalelser i forarbeidene. Komiteen uttaler imidlertid videre at omsorgslønn ikke er en ubetinget rett. Hjemmehjelperens timelønn er bare retningsgivende for kommunen ved utmåling av omsorgslønn, og for Fylkesmannen ved vurdering av om vedtaket er åpenbart urimelig. Forhold som antall timer det blir gitt omsorgslønn for, omsorgsyterens kompetanse, hvor tyngende omsorgsarbeidet er, og om kommunen gir andre ytelser for å dekke omsorgsbehovet må tas med i den konkrete vurderingen.

Departementet legger til grunn at det skal tungtveiende grunner til for at timelønn som ligger særlig under hjemmehjelpernes minstelønn ikke er åpenbart urimelig etter § 8-7. Noen absolutt nedre grense for timelønn som skal gjelde i alle tilfelle, kan imidlertid etter vår oppfatning ikke legges til grunn.

Med hilsen
Jo Flydal
avdelingsdirektør

Kopi til: Landets Fylkesmenn

Liv Telle
underdirektør

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.