Hopp til hovedinnhold

Vi viser til brev av 13.02.02 til Statens helsetilsyn, som er oversendt Sosial- og helsedirektoratet for behandling. Fra og med 01.01.02 er Sosial- og helsedirektoratet ansvarlig for forvaltningen av forskriften om vederlag for opphold i institusjon, forskrift av 26.april.1995.

Til spørsmål 1

Slik forskriften § 3 fjerde ledd er formulert,. kreves det at "skatt og gjeldsrenter'" skal trekkes fra før man kommer fram til den inntekten som danner grunnlaget for vederlagsberegningen. Statens helsetilsyn. som inntil 01.01.02 var ansvarlig for forvaltningen av vederlagsforskriften, har i brev av 11. desember 2001 lagt til grunn at "skatt" i denne sammenhengen må fortolkes innskrenkende, slik at bare skatt på elementer som inngår i vederlagsgrunnlaget gir fradragsrett.

Sosial- og helsedirektoratet har kommet til at denne forståelsen av forskriftens fradragsregler ikke kan opprettholdes. Ordlyden gir en ubegrenset fradragsrett for "skatt", og i hvert fall på et punkt forutsetter merknadene at det ikke er en slik korrespondanse mellom grunnlag og fradrag som Statens helsetilsyn forutsetter i brevet av 11.12.01, se særlig merknadene til § 3 fjerde ledd, side 9 nest siste avsnitt i. f. i rundskriv I-47/98. Den løsningen som er best i samsvar med ordlyden og merknadene er å gi fradrag for ”skatt” generelt, og vi finner ikke grunnlag for å fravike dette. Samme løsning er lagt til grunn i praksis, jf. Oslo kommunes Håndbok i vederlagsberegning side 43 flg., og i boken Betaling for beboere i institusjon av EdvardsenIHeIland side 74. Rimeligheten av dette kan diskuteres, men etter Sosial- og helsedirektoratets syn er dette et forhold som må tas opp ved en eventuell revisjon av vederlagsforskriften.

I denne saken dreier det seg om restskatt som refererer til gevinstbeskatning. Gevinsten skal ikke regnes med i inntektsgrunnlaget, men ut fra det som er sagt ovenfor skal restskatten komme til fradrag etter § 3 fjerde ledd (forutsatt at salget skjer etter innleggelsen).

Statens helsetilsyn har i en uttalelse av 16.oktober 1998 uttalt at eiendomsskatt ikke omfattes av begrepet "skatt" i § 3 fjerde ledd. Merknadene ovenfor berører ikke dette spørsmålet.

Til spørsmål 2

Fradraget etter § 3 fjerde ledd referer seg til grunnlaget for vederlaget. Hvis et eventuelt fradrag er større enn inntekten, blir vederlagsgrunnlaget lik 0. Det kan aldri bli negativt.

Til spørsmål 3

Hvis vederlagsgrunnlaget er lik 0, blir også vederlaget lik 0. Etteroppgjøret vil i så fall bestå i å refundere det som er innbetalt. Noe utover det skal kommunen ikke betale.

Til spørsmål 4

Når det gjelder gjeldsrenter, spiller grunnlaget for rentene, dvs. gjeldstypen, ingen rolle, jf. brev fra Statens helsetilsyn av 21. juni 2000. Også renter på restskatt skal trekkes fra før vederlagsgrunnlaget fastsettes. At disse rentene ikke er fradragsberettiget i skattesammenheng, spiller ingen rolle for vederlaget, motsatt Oslo kommunes håndbok side 46.

Med vennlig hilsen
Ellen Elster e.f.
fung. avdelingsdirektør

Alf Hagen

Kopi:
Fylkesmennene
Fylkeslegene
Landets kommuner
Statens helsetilsyn


Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.