Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedirektoratet
Til: Fylkesmannen i Troms
Dato: 04.06.2007
Vår ref.: 02/9054-
Deres ref.: 2005/4930-0

Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende overnevnte. Vi beklager at det har tatt tid å behandle saken, noe som skyldes stor saksmengde.

I brevet reises det spørsmål om vederlagsforskriften § 5, andre ledd skal forstås etter sin ordlyd slik at det bare er pensjon fra folketrygden og arbeidsinntekter som skal komme til fradrag, eller om også andre pensjonsordninger (statlige og private), skal gå til fradrag.

Hovedregelen i vederlagsforskriften § 5 første ledd innebærer at institusjonsbeboer som har hjemmeboende ektefelle eller mindreårige barn, eller som helt eller delvis forsørger barn over 18 år, skal ha fradrag i beregningsgrunnlaget. Som det går fram av andre ledd skal fradraget minst være brutto pensjonsytelser som ektefelle/barn ville ha fått fra folketrygden dersom institusjonsbeboeren var død. Dersom ektefelle eller barnet har egen arbeidsinntekt eller pensjon fra folketrygden, skal arbeidsinntekten eller pensjonen fra folketrygden trekkes fra brutto pensjonsytelser.

I vederlagsforskriften § 5 brukes uttrykket pensjon fra folketrygden. Spørsmålet blir om pensjon fra folketrygden skal tolkes utvidende til å omfatte andre pensjoner som for eksempel statlige eller private pensjonsordninger. En alminnelig språklig forståelse av begrepet "pensjon fra folketrygden" tilsier at det bare er pensjon fra folketrygden som omfattes. En begrunnelse for dette er at dersom det var meningen at også pensjonsytelser av privat eller statlig karakter skulle omfattes, burde dette gå uttrykkelig fram av forskriftsteksten eller av merknadene i rundskriv I-47/98 fra Helse og omsorgsdepartementet eller i rundskriv IK-25/96 fra Statens Helsetilsyn.

I uttalelser fra Helsetilsynet som det vises til i boken "Betaling for beboere i institusjon" (side 64-65, Edvardsen og Helland), har Helsetilsynet lagt til grunn at det bare er pensjon fra folketrygden som omfattes. Direktoratet er enig i denne fortolkningen, og at det bare er pensjon fra folketrygden (og arbeidsinntekt) som skal komme til fradrag, jf ordlyden i § 5 andre ledd.

Direktoratet ser at denne fortolkningen kan slå uheldig ut i forhold til andre pensjonsytelser av privat eller statlig karakter, og føre til urimelig forskjellsbehandling av pensjoner. Vederlagsforskriften skal i løpet av denne høsten og våren 2008 revideres. Dette innebærer at også reglen om forsørgerfradrag for hjemmeboende ektefelle, mindreårige barn eller barn som helt eller delvis forsørges av beboer, vil bli vurdert i revideringsarbeidet.

Med vennlig hilsen
Gunn-Elin Aa Bjørneboe
ass. direktør

Frode Forland
divisjonsdirektør

Kopi: landets fylkesmenn

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.