Hopp til hovedinnhold

Oversender henvendelse - Helsedirektoratet viser til din e-post av 26. november 2010 til Helsetilsynet vedr. ovenstående. E-posten ble oversendt til direktoratet som rette mottaker. Vi beklager at vårt svar ved en feiltakelse har blitt liggende, men håper at et svar fortsatt er av interesse for dere.

Vi har tidligere mottatt liknende spørsmål fra apotek hva angår hjemmel for utlevering av LAR-legemidler, og viser derfor til svar vi ga i denne anledning (sak nr. 10/1652):

”Det ble gjort enkelte endringer i § 2-1 i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek da den nye forskriften om LAR trådte i kraft. Endringene ble fastsatt 18. des. 2009, og trådte i kraft 1. januar 2010.

Når det gjelder substitusjonsbehandling, er det ikke et krav alene at pasienten skal være innvilget LAR. Det er gitt hjemmel til å rekvirere substitusjonslegemidler der pasienten får behandlingen som ledd i en kortvarig nedtrappingsplan.  Denne må være utarbeidet i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, jf. § 2-1, 3. ledd bokstav d) pkt. 2. Rekvirerende lege, for eksempel allmennlegen, må forsikre seg om at vilkåret er oppfylt og føre nødvendige opplysninger på resepten som bekrefter dette.  I henhold til merknadene til denne bestemmelse bør et slikt nedtrappingsopplegg ikke gå utover 12 måneder.

Det er således rekvirentens plikt å påføre opplysninger på resepten om pågående nedtrappingsplan slik at apotek kan utlevere legemidlet i overensstemmelse med reglene i § 2-1 d) pkt. 2. Dersom opplysningene er mangelfulle og et apotek er i tvil om vilkårene er oppfylt, bør apoteket ta kontakt med rekvirenten.”

Det er med andre ord et vilkår for at apotek kan ekspedere resepten, at de har tilstrekkelig opplysninger på resepten som viser at rekvirering er i overensstemmelse med vilkårene i § 2-1, 3. ledd pkt. d), eller at de har forsikret seg om at vilkårene er oppfylt ved å ta kontakt med rekvirenten, og gi påtegning på resepten om dette.

For øvrig vil vi presisere at det i slik kortvarig nedtrappingsplan kun anbefales Suboxone® (med virkestoffene buprenorfin og naloxon), da dette kombinasjonspreparat har lavest misbrukspotensial av de aktuelle legemidlene i substitusjonsbehandling. Metadon anbefales aldri forskrevet som substitusjonslegemiddel utenom i LAR. Videre anbefaler direktoratet at det brukes samme type utleveringsordning som i LAR. Det betyr, for nye pasienter, daglig overvåket inntak.

Faglige råd finnes for øvrig i retningslinjene for LAR: http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/LAR/Forord

Vennlig hilsen

Marit Johanne Rindahl Endresen e.f.
avdelingsdirektør      

Christina Møllebro Wisth
seniorrådgiver


 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk


Kopi: Statens helsetilsyn og Statens legemiddelverk