Hopp til hovedinnhold

Direktoratet har fått henvendelse fra flere fylkesmenn vedrørende bruk av alkometer ved opphold i institusjon etter eget samtykke, der det opplyses at enkelte rusinstitusjoner bruker alkometer som erstatning eller supplement til urinprøvetaking.

Bruk av alkometer i institusjon reiser spørsmål av prinsipiell karakter ikke minst i forhold til rettsikkerhetsproblematikken. Fordi resultatet kan få store konsekvenser for klienten, og fordi det er knyttet en viss usikkerhet til påliteligheten til alkotester, anses bruken av slike tester som uheldig.

Bruken av alkotester anses å være av en så inngripende karakter at det ikke kan skje uten positiv lovhjemmel eller informert samtykke fra klienten. Et sentralt kraver at det foreligger rettslig grunnlag for ta alkoholtester og at rusmiddeltestingen ivaretar rettssikkerheten til den som avgir prøven og rekvirentens interesser på en forsvarlig måte. I den forbindelse vises det til rundskriv IK-3/02 og IK-2-02 (tidligere rundskriv IK-27/95 og IK-28/95) som klarlegger de kvalitetskrav Statens helsetilsyn stiller  for at rusmiddeltesting skal anses faglig forsvarlig, jfr spesialisthelsetjenesteloven § 2-3 og helsepersonelloven § 4.

Direktoratet henstiller til at bruken av alkometer i rusinstitusjoner opphører inntil bruken eventuelt blir forskriftshjemlet og underlagt kvalitetskrav, kontroll og offentlig godkjenning.

Med vennlig hilsen

Mari Trommald
avdelingsdirektør

Marianne Øyen
Rådgiver

 
Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.