Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedepartementet
Til: Fylkesmannen i Rogaland
Dato: 02.04.1998
Vår ref.: 97/04187AHH/lv

Vi viser til brev av 21.08.97 vi beklager sent svar.

Som fylkesmannen kjenner til er det ikke gitt bindende regler som skiller aldershjemmene fra private boliger. Det er kommunen som avgjør hvordan tjenestene skal organiseres herunder om enkelte bo- og tjenestetilbud skal betegnes som aldershjem eller sykehjem.

Bare personer som bor i aldershjem eller sykehjem kan avkreves vederlag etter forskriften om vederlag for opphold i institusjon av 26.04.95. Dersom tiltaket ikke defineres som institusjon skal tjenestene betales etter forskrift av 04.12.92 kap. 8. Boutgifter skal betales i form av fastsatt husleie og matutgifter m.v. i samsvar med vedkommendes personlige forbruk.

Dersom kommunen ikke selv evner å avklare tiltakets organisasjonsform, er fylkesmannen i forskrift av 04.12.92 § 7-3 gitt hjemmel til å avgjøre tvilstilfeller. Denne hjemmelen bør imidlertid etter departementets oppfatning benyttes med varsomhet. For det første bør Fylkesmannen væretilbakeholden med å gi pålegg om bestemte organisatoriske løsninger. For det andre kan det i mange tilfeller være aktuelt å vurdere om tiltaket heller bør organiseres som et sykehjem etter kommunehelsetjenesteloven.

Departementet vil derfor heller anbefale at fylkesmannen i samarbeid med fylkeslegen går inn i dialog med kommunen om hvilke organisa1oriske løsninger som anses hensiktsmessige og sikre samsvar mellom de løsninger som blir valgt og de respektive regelverk

Anders Haugland e.f.

Alf Hagelin

 
Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.