Hopp til hovedinnhold

Helsedirektoratet viser til brev fra Fylkesmannen i Oppland av 14.05.2012. Fylkesmannen i Oppland peker i sitt brev på at de er kjent med at Statens Helsetilsyn i januar 2012 har sendt Helsedirektoratet et brev om lignende bekymringer knyttet til bruk av elektronisk pasientjournalsystem i sykehjem, og at de videre derfor vurderer henvendelsen som relevant for de vurderinger som blir foretatt i Helsedirektoratets tilknytning til den aktuelle saken.

Helsetilsynets henvendelse til Helsedirektoratet i januar 2012 omhandler problemer knyttet til bruk av det elektroniske pasientjournalsystemet ”Visma Profil” i sykehjem. Helsetilsynet peker i sitt brev på at tilsynserfaringer tilsier at problemene som adresseres også gjelder andre journalsystemer. Det fremkommer i brevet oversendt direktoratet fra Helsetilsynet at tilsynet ikke finner det ”naturlig å behandle henvendelsen som en enkeltsak, men oversender henvendelsen til Helsedirektoratet som rette fagmyndighet for IKT innen helsetjenesten”.

I Helsetilsynets henvendelse til Helsedirektoratet reises det i saksunderlaget spørsmål om krav til faglig forsvarlighet er ivaretatt ved bruk av elektroniske pasientjournalsystemer med bakgrunn i de problemene som adresseres i saksunderlaget. I tillegg reises det i saksunderlaget spørsmål om pasientjournalsystemene er brukervennlige og/eller ivaretar ønsket funksjonalitet.

Helsedirektoratet har behandlet saken fra Helsetilsynet. Svarbrev til Helsetilsynet er lagt ved som vedlegg til dette brevet. I likhet med svarbrevet til Helsetilsynet vil ikke Helsedirektoratet vurdere konkrete spørsmål som reises av Fylkesmannen i Oppland. Direktoratet vil derfor i det følgende knytte noen generelle juridiske bemerkninger til problemstillingene som Fylkesmannen i Oppland reiser.

Det er flere bestemmelser i ulike lover og forskrifter som regulerer innrettelsen og bruk av elektronisk pasientjournalsystem i sykehjem. Alle virksomheter som yter helsehjelp skal ha et journalsystem jf. pasientjournalforskriften § 4. 1. Systemet må organiseres slik at det er mulig å etterleve krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Dette gjelder blant annet regler om innsyn i journal, jf. helsepersonelloven § 41 og pasientrettighetsloven § 5-1, tilgang til og utlevering av journal, jfr. helsepersonelloven §§ 25 og 45, m.v.

Helsepersonellet har et selvstendig ansvar for å føre journal i samsvar med lovens og forskriftens krav, men virksomheten som sådan har ansvar for å legge til rette for dette. Det fremgår av helse- og omsorgstjenestelov § 5-10 og spesialisthelsetjenesteloven § 3-2, at helseinstitusjoner som omfattes av loven skal sørge for at journal- og informasjonssystemene ved institusjonen er forsvarlige. Bestemmelsene innebærer at databehandlingsansvarlig ved de nevnte virksomheter må sørge for at de journal- og informasjonssystemer som tas i bruk er bygget opp slik at det er mulig å etterleve krav fastsatt i lov og forskrift.

Etter helsepersonelloven § 4, første ledd skal helsepersonell «utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig». Det enkelte helsepersonells plikt til forsvarlig yrkesutøvelse må imidlertid sees i sammenheng med den plikt helsetjenesten som sådan har til forsvarlig virksomhet, for sykehjem etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 4-1, første ledd.

Det er Helsetilsynet eller Fylkesmannen som fører tilsyn med helsetjenesten jf. Helsetilsynsloven § 1, se også helsepersonelloven § 30 2. Det er derfor Helsetilsynet eller Fylkesmannen som skal kontrollere at helsehjelpen som ytes og den enkelte virksomhet utføres forsvarlig. Helsedirektoratet anmoder derfor tilsynsmyndigheten om å vurdere om de anser det som nødvendig å gjennomføre tilsyn med bruk av elektroniske pasientjournalsystemer i sykehjem. Helsedirektoratet sender derfor en kopi av dette brevet til Statens Helsetilsyn.

Det bemerkes at Helsedirektoratet her har lagt til grunn beskrivelsen fra klager, og at det under saksbehandlingen ikke er gjort nærmere undersøkelser som kan verifisere om de faktiske forhold er slik som beskrevet.

Vennlig hilsen

Norunn Elin Saure e.f.
avdelingsdirektør

Kjersti Skavik
seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk

 

Kopi:
Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO

1 FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften).

2 LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven).