Hopp til hovedinnhold

Vi viser til brev fra Statens Helsetilsyn av 6.1.2012 og 12.1.2012 vedrørende bruk av elektroniske pasientjournalsystemer i sykehjem. Vi viser også til Helsedirektoratets foreløpig svar i saken av 17.2.2012.

Helsetilsynet viser i sitt brev av 6.1.2012 til henvendelse fra en ansatt i Bergen kommune som omhandler problemer knyttet til bruk av det elektroniske pasientjournalsystemet ”Visma Profil” i sykehjem. Brevet fra Helsetilsynet inneholder flere vedlegg med detaljerte beskrivelser av problemer med journalsystemet. Helsetilsynet peker i sitt brev på at tilsynserfaringer tilsier at problemene som adresseres også gjelder andre journalsystemer. Det fremkommer i brevet at Statens Helsetilsyn finner det ”ikke naturlig å behandle henvendelsen som en enkeltsak, men oversender henvendelsen til Helsedirektoratet som rette fagmyndighet for IKT innen helsetjenesten”.

Helsetilsynet oversender ytterligere en henvendelse fra den samme ansatte i Bergen kommune vedrørende samme tema 12.1.2012. Brevet fra Helsetilsynet inneholder flere vedlegg med detaljerte beskrivelser av problemer med journalsystemet ”Visma Profil”.

Helse- og omsorgsdepartementet oversendte i tillegg et brev til Helsedirektoratet 26.3.2012 fra Den norske legeforening som inngår i saksunderlaget. I brevet melder DNLF om bekymring for manglende kvalitet og funksjonalitet i de elektroniske pasientjournalsystemene som i dag benyttes i sykehjem.

Helsedirektoratet har vurdert det overnevnte saksunderlaget. Vi finner det i tråd med Statens Helsetilsyn ikke naturlig å behandle saken som en enkeltsak og vil derfor i det følgende uttale oss generelt om problemstillingene Helsetilsynet reiser.

I saksunderlaget reises det spørsmål om krav til faglig forsvarlighet er ivaretatt ved bruk av elektroniske pasientjournalsystemer med bakgrunn i de problemene som adresseres. I tillegg reises det i saksunderlaget spørsmål om pasientjournalsystemene er brukervennlige og/eller ivaretar ønsket funksjonalitet.

Helsedirektoratet finner det ikke naturlig å uttale seg om brukervennlighet og/eller ønsket funksjonalitet som er adressert i saksunderlaget. I forhold til spørsmålet om faglig forsvarlighet ivaretas ved bruk av elektronisk pasientjournalsystem i sykehjem ønsker direktoratet å presisere at direktoratet ikke er tilsynsmyndighet på dette området. Direktoratet vil derfor i det følgende knytte noen generelle kommentarer til de juridiske problemstillingene som reises, men ikke uttale seg konkret om utfordringer i det enkelte pasientjournalsystem.

Forsvarlig pasientjournalsystem og forsvarlig helsehjelp

Det er flere bestemmelser i ulike lover og forskrifter som regulerer innrettelsen og bruk av elektronisk pasientjournalsystem i sykehjem.

Alle virksomheter som yter helsehjelp skal ha et journalsystem jf. pasientjournalforskriften § 4. 1 Systemet må organiseres slik at det er mulig å etterleve krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Dette gjelder blant annet regler om innsyn i journal, jf. helsepersonelloven § 41 og pasientrettighetsloven § 5-1, tilgang til og utlevering av journal, jfr. helsepersonelloven §§ 25 og 45, m.v.

Helsepersonellet har et selvstendig ansvar for å føre journal i samsvar med lovens og forskriftens krav, men virksomheten som sådan har ansvar for å legge til rette for dette. Det fremgår av helse- og omsorgstjenestelov § 5-10 og spesialisthelsetjenesteloven § 3-2, at helseinstitusjoner som omfattes av loven skal sørge for at journal- og informasjonssystemene ved institusjonen er forsvarlige. Bestemmelsene innebærer at databehandlingsansvarlig ved de nevnte virksomheter må sørge for at de journal- og informasjonssystemer som tas i bruk er bygget opp slik at det er mulig å etterleve krav fastsatt i lov og forskrift.

Etter helsepersonelloven § 4, første ledd skal helsepersonell «utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig». Det enkelte helsepersonells plikt til forsvarlig yrkesutøvelse må imidlertid sees i sammenheng med den plikt helsetjenesten som sådan har til forsvarlig virksomhet jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-3 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 4-1, første ledd.

Det er Helsetilsynet eller Fylkesmannen som fører tilsyn med helsetjenesten jf. Helsetilsynsloven § 1, se også helsepersonelloven § 30 2. Det er derfor Helsetilsynet eller Fylkesmannen som skal kontrollere at helsehjelpen som ytes og den enkelte virksomhet drives forsvarlig. Helsedirektoratet anmoder derfor tilsynsmyndigheten om å vurdere om de anser det som nødvendig å gjennomføre tilsyn med bruk av elektroniske pasientjournalsystemer i sykehjem. Helsedirektoratet sender derfor en kopi av dette brevet til Fylkesmannen i Hordaland.

Elektronisk signering

Journalnotater skal signeres jf. pasientjournalforskriften § 7, tredje ledd. I tillegg skal i noen tilfeller brev eller annen kommunikasjon mellom ulike virksomheter i helse- og omsorgssektoren inneholde personlig signatur. Der det eksisterer et slikt krav kan signaturen normalt utføres elektronisk.

I e-signaturloven § 3, første ledd, er elektronisk signatur definert som «data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes som autentiseringsmetode». I Ot.prp Ot.prp.nr.82 (1999-2000), side 48, er det uttalt at «definisjonen stiller krav om at signaturen skal kunne bekrefte hvem som er undertegner». Det er derfor et krav om at signaturen kan knyttes til den som har signert.

I e-signaturloven § 6 er rettsvirkningen av elektronisk signatur angitt. I bestemmelsen slås det fast at «dersom det i lov, forskrift eller på annen måte er oppstilt krav om underskrift for å få en bestemt rettsvirkning og disposisjonen kan gjennomføres elektronisk, oppfyller en kvalifisert elektronisk signatur alltid et slikt krav. En elektronisk signatur som ikke er kvalifisert, kan oppfylle et slikt krav». Hvilke tekniske løsninger som kan benyttes for at signaturen tilfredsstiller kravet til elektronisk signatur, bl.a. slik at signaturen for rettsvirkning, må derfor vurderes konkret, men kvalifisert elektronisk signatur vil alltid tilfredsstille et slikt krav jf. e-signaturloven § 6 jf. § 3. Det er den databehandlingsansvarlige i den enkelte virksomhet som må sørge for at det benyttes signaturløsninger som tilfredsstiller lovverkets krav.

Det bemerkes at Helsedirektoratet her har lagt til grunn beskrivelsen fra klager, og at det under saksbehandlingen ikke er gjort nærmere undersøkelser som kan verifisere om de faktiske forhold er slik som beskrevet.

Vennlig hilsen

Norunn Elin Saure e.f.
avdelingsdirektør

Kjersti Skavik
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:
Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO

Kjersti Skavik seniorrådgiver

1 FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften).

2 LOV 1984-03-30 nr 15: Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven).