Hopp til hovedinnhold

Helsedirektoratet viser til brev fra Statens helsetilsyn mottatt 27. mai 2013 med spørsmål til journalføring i helsestasjoner. Spørsmålet er stilt på bakgrunn av de erfaringer Fylkesmannen i Rogaland har gjort seg under tilsyn med helsestasjoner. Det fremgår at mange kommuner har en rutinemessig screening av kvinner i barsel, og at skjemaene blir oppbevart på ulike måter.

Spørsmålet i saken er i hvilken grad det er forsvarlig å foreta en depresjonsscreening av kvinner ved svangerskap og barsel, EPDS-kartieggingen i helsestasjonene, slik det er beskrevet i saken. Direktoratet bes også om en tolkning av hvordan helseopplysninger om mor/far skal dokumenteres i helsestasjonen i henhold til journalføringsplikten.

Forsvarlig oppfølgning av kvinner i barsel

Utgangspunktet for helsehjelp er behandling etter indikasjon, som vil si at behandlingen baseres på pasientens symptomer. På mange fagområder tilsier imidlertid faglige retningslinjer at det rutinemessig gjøres screening for å forebygge eller behandle utbredte tilstander.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten har behandlet spørsmålet om bruk av EPDS i helse- og omsorgstjenesten. Bakgrunnen for at saken ble tatt opp var en bekymring blant allmennleger om at en organisert screening for barseldepresjon er under innføring i Norge, uten at dette har vært vurdert av sentrale helsemyndigheter. I vedtaket av 11. februar 2013 fremgår det blant annet:

«Nasjonalt råd er kjent med at mange kommuner systematisk screener for å finne barselkvinner som har depressive symptomer. Screening for barseldepresjoner med EPDS oppfyller ikke WHO sine kriterier for når det bør gjennomføres en screening. Nasjonalt råd anbefaler at screening for barseldepresjon ikke innføres som et nasjonalt tilbud på det nåværende tidspunkt.

Flere rådsmedlemmer understreket at rådet vurderer barselomsorg og barseldepresjon som viktige og høyt prioriterte områder, og at det er en viktig målsetting å fange opp kvinner som lider av barseldepresjon. Flere uttrykte at de gjerne skulle ha sett en evaluering av det arbeidet som har blitt gjort i mer enn 150 norske kommuner. Særlig brukererfaringer ble etterspurt. I diskusjonen ble det uttrykt engstelse for om personvemet i tilstrekkelig grad er ivaretatt rundt i norske kommuner knyttet til denne screeningen. Av hvem og på hvilken måte oppbevares spørreskjemaene som benyttes?

Rådets medlemmer sa seg enige i at dette er en viktig sak. Det ble samtidig pekt på at WHOs generelle kriterier for screening bør anvendes ved vurderingen alle nye programmer. Helsedirektoratet arbeider med å lage retningslinjer for barselomsorg. En anbefaling fra Nasjonalt råd vil være viktig i dette arbeidet.»

Kunnskapssenteret har oppsummert forskning på nøyaktighet og effekt ved bruk av screeningtester, se http://www.prioritering.no/saker/depresjonsscreening-av-kvinner-ved-svangerskap-og-barsel.

Helsedirektoratet har foreløpig ikke anbefalt en rutinemessig screening med EPDS. Vi antar at det først vil kunne bli aktuelt etter at det arbeidet som har blitt gjort i mer enn 150 norske kommuner eventuelt har blitt evaluert slik Nasjonalt råd også ønsker.

Journalføring av opplysninger

Helsedirektoratet har tidligere besvart tilsvarende henvendelse om journalføring av selvrapporteringsskjemaet EDPS fra Fylkesmannen i Hordaland, se vedlagte kopi av vårt brev datert 25. juni 2012. Vurderingene i brevet samsvarer med de vurderinger av hva som skal journalføres som er gjort av Statens helsetilsyns brev til Fylkesmannen i Rogaland datert 23. mai 2013.

Dersom screeningskjemaene skal oppbevares, må dette gjøres i den enkeltes journal som vi beskriver i vårt brev. Vi viser her til helseregisterloven § 5, hvor det fremgår at enhver behandling av helseopplysninger krever et tydelig hjemmelsgrunnlag. Det å arkivere skjemaene i ett år for deretter å makulere dem kan ikke foretas uten at det foreligger en særskilt hjemmel for dette.

Vennlig hilsen

Kristin Cordt-Hansen e.f.
avdelingsdirektør

Nina Cecilie Dybhavn
seniorrådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi: Fylkesmannen i Rogaland