Hopp til hovedinnhold

Vi viser til brev av 20. desember 2011 fra Statens helsetilsyn vedrørende forholdet mellom kommunal helse- og omsorgstjenestelov og anskaffelsesreglene.

Departementets saksbehandling har vært stilt i bero i påvente av høringsforslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) av 7. oktober 2013 om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften). Forslaget innebærer et betinget unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere. Se ny forskrift: Anskaffelsesforskriften

Spørsmålet om i hvilken grad kjøp av tjenester til enkeltpersoner med behov for helse­ og omsorgstjenester omfattes av anskaffelsesreglene ligger fra 1. desember 2013 til Nærings- og handelsdepartementets ansvarsområde. Departementet har uttalt følgende av betydning for spørsmålet i høringsbrevet:

"Når oppdragsgiver skal kjøpe inn helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere, må både anskaffelsesregelverk et og taushetspliktreglene i helsepersonelloven respekteres. Eksempler på helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere er blant annet avlastningstjenester, tjenester til barneverntiltak, hjemmehjelptjenester og brukerstyrt personlig assistanse.".

I mange tilfeller vil det være mulig å gjennomføre en anskaffelse uten å utlevere opplysninger om brukeren som er omfattet av taushetsplikten og som identifiserer brukeren. Oppdragsgiver kan for eksempel anonymisere bruker og i større grad beskrive leverandørens arbeidsoppgaver.

I enkelte tilfeller vil det imidlertid ikke være mulig å gjennomføre en konkurranse uten å utlevere taushetsbelagte opplysninger som identifiserer brukeren, hvis leverandøren samtidig skal kunne levere gode og dekkende tilbud. Dette vil særlig gjelde anskaffelser av tjenester hvor brukeren har kompliserte diagnoser og kompliserte hjelpebehov, og hvor det vil være en utfordring for oppdragsgiver å beskrive oppdraget uten å gi detaljerte opplysninger om brukeren.

Høringsforslaget søker å tilpasse anskaffelsesregelverket slik at kommunene kan overholde taushetspliktreglene ved kjøp av tjenester. Handlingsrommet etter forslagene omtales slik:

"Der bruker samtykker til at to eller flere bestemte leverandører får utlevert taushetsbelagte opplysninger, tilsier lovens krav til konkurranse at oppdragsgiver må gjennomføre en lukket konkurranse mellom disse leverandørene. Ettersom brukeren nettopp har samtykket til at disse leverandørene får de taushetsbelagte opplysningene, vil dette ikke skape problemer mht. reglene om taushetsplikt.

Der bruker bare samtykker til at en bestemt leverandør får utlevert taushetsbelagte opplysninger, vil konkurranse imidlertid ikke være mulig. I et slik t tilfelle vil det således være i samsvar med lov om offentlige anskaffelser å tildele kontrakten direkte til denne leverandøren. Ettersom brukeren nettopp har samtykk et til at han får de taushetsbelagte opplysningene, vil heller ikke denne situasjonen skape noen problemer mht. reglene om taushetsplikt.

Foreligger det ikke noe samtykke i det hele tatt, vil heller ikke konkurranse være mulig.

Der det finnes en eksisterende leverandør som allerede har tilgang til de taushetsbelagte opplysningene, vil oppdragsgiver i utgangspunktet kunne tildele kontrakten direkte til denne leverandøren (dvs. forlenge den eksisterende kontrakten), uten å komme i konflikt med verk en lov om offentlige anskaffelser eller taushetspliktreglene.

Finnes det ikke en slik leverandør, vil oppdragsgiver imidlertid i prinsippet være tvunget til å utføre tjenesten i egenregi. Dette fordi det i utgangspunktet vil kunne innebære et brudd på taushetspliktreglene å utlevere taushetsbelagte opplysninger til en potensiell ny leverandør".

Vi viser også til veileder om anskaffelser av helse- og sosialtjenester utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), med relevant omtale av flere av Helsetilsynets spørsmål om anskaffelsesregelverket. Se lenke: Veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester.

Kommunens plikter etter kommunal helse- og omsorgstjenesteloven til å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester, og brukerens rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven, vil gjelde uavhengig av hvordan kommunen velger å gå frem for å tilby tjenestene. Kommunen skal yte de aktuelle tjenestene enten i egenregi eller ved å bruke private leverandører. Anskaffelsesreglene regulerer hvilke rammer kommunen må respektere når den sørger for tilbudet, men påvirker ikke hva pasienten har rett til og hva kommunen har plikt til. Det følger av dette at departementet deler Statens helsetilsyns vurdering av at Fylkesmannen ved behandling av klager har myndighet etter helse- og omsorgslovgivningen til å omgjøre kommunens vedtak hvis tjenestetilbudet som følger av vedtaket er uforsvarlig, også i de tilfellene hvor tilbudet bygger på en kontrakt med en ny tjenesteutfører.

Vennlig hilsen

Anne Louise Vaalle (e.f.)
avdelingsdirektør

Vegard Pettersen
spesialrådgiver

 

Kopi til:
Helsedirektoratet
Nærings- og handelsdepartementet