Hopp til hovedinnhold

Vi viser til brev av 30.9.2013 og beklager sent svar.

Fylkesmannen i Hordaland har bedt Helsedirektoratet om en vurdering av om en bachelorgrad i folkehelse oppfyller utdanningskravet for gjennomføring av tiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 9-5, tredje ledd, bokstav b og c. Fylkesmannen har også bedt om en vurdering av om lærerutdanning kvalifiserer for gjennomføring av tiltak etter § 9-5, tredje ledd, bokstav c.

Vurdering av om en bachelorgrad i folkehelse oppfyller utdanningskravet

Utdanningskravet fremgår av § 9-9, tredje ledd. I Rundskriv IS 10/2004, punkt 4.9.2, er utdanningskravet nærmere beskrevet:

«Det å arbeide for utviklingshemmede krever konkret kunnskap hentet fra ulike fagområder som etikk, psykologi, medisin og samfunnsfag, og kunnskapen må kunne omsettes i praksis og anvendes. I tillegg må tjenesteyterne ha kunnskaper om utviklingshemning og erfaringer med hvilke utfordringer denne funksjonshemningen medfører for tjenesteytingen. Det som kan sikre at personalet har disse kunnskapene, er at tjenesteyterne har formell utdanning hvor disse grunnleggende kunnskapene inngår.»

For at kunnskapen skal kunne omsettes i praksis og anvendes, må veiledet praksis inngå som en del av utdanningen. Det fremgår av studieplanen for bachelor i folkehelse, som er vedlagt brevet, at studieemnene er relevante, men det er ikke dokumentert at studieprogrammet omfatter veiledet praksis. En bachelorgrad i folkehelse oppfyller dermed ikke utdanningskravet i henhold til § 9-9, tredje ledd.

Vurdering av om lærerutdanning oppfyller kravet for tiltak etter bokstav c.

I henhold til § 9-9, tredje ledd, er krav til utdanning for å kunne gjennomføre tiltak i enhold til § 9-5, tredje ledd, bokstav c: «..minst ha bestått avsluttende eksamen i studieretning for helse- og sosialfag i videregående opplæring.»

Da kravet her er «minst»,må utdanning på et høyere nivå oppfylle kravet. Lærerutdanning oppfyller kravene som beskrevet i ovennevnte rundskriv punkt 4.9.2. En tjenesteyter med lærerutdanning vil dermed oppfylle utdanningskravet for å kunne gjennomføre tiltak i henhold til § 9-5, tredje ledd, bokstav c.

Vennlig hilsen

Silje Anine Bell e.f.
avdelingsdirektør

Elisabeth Olafsen
rådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk