Helsetilsynet

Fra: Helse- og omsorgsdepartementet
Til: Pasientombudskollegiet
Dato: 04.07.2008
Vår ref.: 200801673-/TJH

Helse- og omsorgsdepartementet viser til brev 10. april 2008 hvor det på vegne av Pasientombudskollegiet tas opp ulike problemstillinger knyttet til brudd på fastsatte individuelle behandlingsfrister. Det reises blant annet spørsmål som berører helseforetakenes plikt til å gi pasienter forsvarlig og nødvendig helsehjelp, samt pasienters rett til å få bistand fra Nav pasientformidling.  

Forsvarlig helsetjeneste og rett til nødvendig helsehjelp

Som kjent har de regionale helseforetakene etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a plikt til å sørge for at befolkningen innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester. Helsetjenestene som tilbys må være forsvarlige, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Dette innebærer blant annet at helseforetakene må sørge for at pasienter som har rett til å få nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd får dette. 

Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp etter pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd har et rettslig krav på å få behandling innen den fristen spesialisthelsetjenesten setter: I og med fastsettelsen av fristen får spesialisthelsetjenesten en juridisk bindende forpliktelse til å oppfylle pasientens rettighet. Helseforetak som har en slik bindende forpliktelse, kan ikke uten videre gå fra denne forpliktelsen og frata rettighetshaveren hans eller hennes rettslige posisjon. Dersom det i praksis viser seg at den fastsatte frist for behandling likevel ikke kan oppfylles innenfor helseforetaket, må pasienten skaffes et annet behandlingstilbud innen fristen, offentlig eller privat. Dette kan helseforetaket gjøre selv eller eventuelt ved å kjøpe bistand til dette fra Nav pasientformidling. De regionale helseforetakene har her et ansvar for å "sørge for" at helseforetakene i helseregionen oppfyller sine plikter etter regelverket

Fristbrudd og pasientens subsidiære rett til helsehjelp

I de tilfeller hvor spesialisthelsetjenesten ikke yter nødvendige helsehjelp innen fastsatt frist, får pasienten også et direkte krav på at Nav pasientformidling bistår med å oppfylle rettigheten, jf. pasientrettighetsloven § 2-2 fjerde ledd. Kravet på bistand fra Nav pasientformidling gjelder i tillegg til kravet mot helseforetaket som har fastsatt behandlingsfristen. Det fremgår av rundskriv til lov om pasientrettigheter (IS-12/2004) at rettigheten "oppstår i og med fristbrudd". Pasienten har med andre ord før fristbruddet ikke krav på at Nav pasientformidling bistår med å skaffe behandling ved et annet behandlingssted.  

Fristbrudd og kravet til forsvarlig helsehjelp

Nødvendig helsehjelp som ytes innen fastsatt frist etter pasientrettighetsloven § 2-1 vil som regel gis innen forsvarlig tid. Det kan imidlertid hevdes at risikoen for at helsehjelpen ikke lenger vil være forsvarlig øker ved fristbrudd.  

Selv om det er uheldig at individuell behandlingsfrist brytes er det ikke gitt at fristbruddet innebærer at pasienten ikke får forsvarlig behandling. Det fremgår av rundskrivet til pasientrettighetsloven at spesialisthelsetjenesten ved fastsettelse av behandlingsfrist må ta høyde for at eventuell helsehjelp som Nav pasientformidling formidler etter fristen, skal være innenfor grensen for forsvarlig behandling. 

På s. 12 i rundskrivet fremgår det blant annet følgende:

"Pasienten har et rettslig krav På at det fastsettes en frist, og spesialisthelsetjenesten har en korresponderende plikt til å fastsette fristen. Den fristen som fastsettes er avgjørende for når pasienten kan kreve oppfyllelse av den materielle rettigheten til helsehjelp som pasienten har etter annet ledd første punktum. Fristen kan ikke settes til et senere tidspunkt enn når medisinsk forsvarlighet krever at pasienten gis nødvendig helsehjelp. Fristen kan heller ikke settes så marginalt at uforsvarlighet inntrer med en gang fristen utløper. Dersom fristen brytes, og Rikstrygdeverket skaffer pasienten et subsidiært behandlingstilbud etter fjerde ledd, må det være tz"d til å få etablert et forsvarlig behandlingstilbud. Fristen må der/or ikke settes så marginalt at behandlingen med nødvendighet vil bli uforsvarlig etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.”

Med vennlig hilsen

Anne Louise Valle e.f.
avdelingsdirektør

Tjarke Hopen
seniorrådgiver


Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.