Helsetilsynet

Fra: Helse- og omsorgsdepartementet
Til: Fylkesmannen i Nordland
Dato: 26.06.2009
Vår ref.: 200900632/TJH

Helse-og omsorgsdepartementet fikk ved brev 6. februar 2009 fra Justisdepartementet oversendt brev 19. januar 2009 fra Fylkesmannen i Nordland. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Fylkesmannen i Nordland reiser spørsmål ved om en hjelpeverge som har fått i mandat å gi bistand i forhold til pasientens helsetjenester kan anses som "nærmeste pårørende" etter pasientrettighetsloven § 1-3 b.

I utgangspunktet er "nærmeste pårørende" etter pasientrettighetsloven § 1-3 b den pasienten selv peker ut. 1 de tilfelle der pasienten ikke selv er i stand til å oppgi hvem som skal være nærmeste pårørende skal det tas utgangspunkt i den rekkefølge av pårørende som er oppgitt i § 1-3 b. Uavhengig av rekkefølgen er det likevel den av de pårørende som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten som skal regnes som pasientens nærmeste pårørende. Dette innbærer at en hjelpeverge som er oppnevnt for særskilt å bistå når pasienten mottar helsetjenester, anses som den nærmeste når pasienten selv ikke har oppgitt noen andre.

Se for øvrig side 8 i rundskriv IS-12/2004 til lov om pasientrettigheter.

 Med vennlig hilsen 

Elisabeth Salvesen e.f.
avdelingsdirektør  

Tjaarke Hopen
seniorrådgiver

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.