Helsetilsynet

Fra: Helse- og omsorgsdepartementet
Til: Pasient- og brukerombudet Nord-Trøndelag
Vår ref.: 201201698-/PIAG
Deres ref.: 2011/0402-7

Vi viser til ditt brev av 28. mars 2012 hvor du uttrykker bekymring for kvaliteten på fristbruddsinstitusjoner som HELFO har inngått avtale med for å tilby tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vedlagt ditt brev følger svar fra Helsedirektoratet datert 14. mars 2012.

Private institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) anses som helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven. Det følger av spesialisthelsetjenesteloven at sykehus må godkjennes av departementet før det kan yte helsetjenester. Departementet har mulighet til å stille krav om godkjenning også for andre helseinstitusjoner og helsetjenester, men det er ikke etablert egne godkjenningsordninger for institusjoner som tilbyr TSB. Bakgrunnen for dette er at en godkjenningsordning etter departementets oppfatning ikke er et spesielt egnet virkemiddel for å sikre faglig forsvarlige helsetjenester. Institusjoner som tilbyr TSB utvikles over tid både faglig og organisatorisk. Det er derfor ingen garanti for at institusjon som på et tidspunkt ble offentlig godkjent virksomhet driver faglig forsvarlig eller i overensstemmelse med myndighetskrav på et senere tidspunkt.

Det sentrale er at de kravene som regelverket stiller til virksomheten etterleves. I denne sammenheng står kravet til forsvarlig helsetjeneste særlig sentralt, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Videre har institusjonen en plikt til å arbeide systematisk for kvalitetsforbedringer og pasientsikkerhet, jf. § 3-4a. Dessuten vil bestemmelsene om internkontroll stille krav til denne type virksomhet, jf. internkontrollforskriften.

Det er Fylkesmennene og Statens helsetilsyn som fører kontroll med etterlevelsen av regelverket gjennom sitt tilsyn med all offentlig og privat helsetjeneste og alt helsepersonell i landet. Det er således disse som må føre tilsyn med at også private institusjoner som yter eller tilbyr TSB følger regelverket og yter forsvarlige helsetjenester.

Når det gjelder spørsmålet om definisjon på hva som er tverrfaglig spesialisert rusbehandling og hvilke krav som stilles til det faglige innholdet i tjenesten viser vi til svaret som du mottok fra Helsedirektoratet i brev datert 14. mars 2012.

Som det fremgår av brevet fra Helsedirektoratet har det vært en utfordring å skaffe nok behandlingsplasser for pasienter som har behov TSB, slik at det har vært nødvendig for HELFO å inngå avtaler med private institusjoner som tilbyr TSB for å kunne ivareta sin plikt til å formidle et tilbud til disse pasientene. Ved inngåelse av slike avtaler må HELFO vurdere om slike private institusjoner kan tilby ønsket behandling av tilfredsstillende kvalitet. Det fremgår av det nevnte brevet at HELFO ved avtaleinngåelsen har fått bistand fra psykiater for å kunne sikre at behandlingstilbudet er tilfredsstillende. HELFO har dessuten inngått avtale med Statens helsetilsyn om at HELFO informerer Helsetilsynet om klager de mottar på disse rusinstitusjonene og at Helsetilsynet orienterer HELFO i de tilfelle de har en tilsynssak mot en av disse.

Helsedirektoratet har iverksatt en evaluering av prosessen for anskaffelse av subsidiært behandlingstilbud på feltene tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk
helsevern. Denne evalueringen skal kunne gi et grunnlag for å vurdere om kvaliteten på dette tjenestetilbudet ivaretas i tilstrekkelig grad.

Med vennlig hilsen

Anne Louise Valle e.f.
avdelingsdirektør 

Pia Grude
seniorrådgiver

 

 

 

 

 

 

 

 


Side 2