Helsetilsynet

Fra: Helse- og omsorgsdepartementet
Dato: 26.01.2012

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i kraft l. januar 2012. Fra samme tid ble lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenester i kommuner (kommunehelsetjenesteloven) og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester opphevet.

Helse- og omsorgsdepartementet har etter ikrafttredelsen av loven mottatt flere henvendelser med spørsmål om hvordan departementets rundskriv nr. I-2/2006 om utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud skal forstås. I rundskrivet fremgår det at fylkeskommunene skal gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til "Personer som på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter sosialtjenestelovens § 4-2 bokstav a-d, jf § 4-3 i sosialtjenesteloven".

Kommunens plikt til å yte tjenester til personer med rusmiddelproblem fremgår nå av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2. Pasientens rettigheter fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a. Endringene innebærer en videreføring av tidligere gjeldende rett, og er ikke ment som noen utvidelse eller innskrenking av den enkeltes rett til tjenester som tidligere var regulert i sosialtjenesteloven.

Dette innebærer at målgruppen definert i rundskriv I-2/2006 heretter skal forstås som "Personer som på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, c og d, jf § 3-1 første og annet ledd og § 2-la i pasient- og brukerrettighetsloven".

Det vises for øvrig til forarbeidene til helse- og omsorgstjenesteloven (Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.), og brev fra departementet datert 21. desember 2011. Brevet gir informasjon om gjennomføringen av samhandlingsreformen, og er sendt til blant andre landets fylkeskommuner og kommuner. I vedlegg til nevnte brev fremgår det at helse- og omsorgstjenesteloven ikke medfører endringer når det gjelder retten til nødvendig tannhelsehjelp fra fylkeskommunen, og medfører heller ikke økte kostnader for verken fylkeskommunen eller den enkelte pasient.

Med vennlig hilsen

Kjell Røynesdal e.f.
avdelingsdirektør

Hanne Lundemo
fagdirektør

 

 

Adresseliste

Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets fylkesmenn
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Den norske tannlegeforening
Norsk tannpleierforening