Helsetilsynet

Fra: Helse- og omsorgsdepartementet
Til: De regionale helseforetakene
Dato: 21.12.2007
Vår ref.: 200706063-/MKL

Helse -og omsorgsdepartementet vil med dette orientere om Stortingets lovvedtak til endringer i pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Det vises til Ot.prp. nr. 53 (2006-2007) Om lov om endringer i pasientrettighetsloven  m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter rusreformen), Innst. O. nr. 10 (2007-2008) og Besl. O. nr. 24 (2007-2008).

Nedenfor gis en kort oppsummering av de viktigste endringene. For øvrig vises det til brevets vedlegg med endringene i sin helhet.

Ventetidsgaranti

I pasientrettighetsloven § 2-1 syvende ledd og § 2-2 nytt femte ledd er det lovfestet forskriftshjemler for departementet til å innføre en særskilt ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet. Departementet tar sikte på å innføre en rett til vurdering i spesialisthelsetjenesten innen 10 virkedager for disse gruppene barn og unge, og at fristen for å oppfylle retten til nødvendig helsehjelp maksimalt kan settes til 65 virkedager (90 kalenderdager). En slik maksimalfrist endrer imidlertid ikke på det forhold at pasienter som trenger helsehjelp raskere, fortsatt skal ha rett til det. Behandlingsfristen skal fortsatt fastsettes på grunnlag av en konkret, individuell vurdering av pasientens tilstand. Innføring av ventetidsgarantien vil skje gjennom endringer i prioriteringsforskriften med planlagt ikrafttredelse 1. september 2008.

Utpeking av plasser for akutt behandling av rusmiddelmisbruk

I spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 annet ledd er det innført en plikt for de regionale helseforetakene til å utpeke det nødvendige antall institusjoner eller avdelinger i institusjoner som plikter å motta pasienter med behov for akutt/øyeblikkelig rusbehandling. De regionale helseforetakene avgjør selv hvordan dette akuttilbudet skal organiseres, og må vurdere hvilke og hvor mange institusjoner eller avdelinger som bør utpekes for å oppfylle en slik beredskapsfunksjon.

Forskriftshjemmel om legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 LAR skal i hovedsak følge pasientrettighetslovens regler, kombinert med faglige retningslinjer.. På noen områder kan det imidlertid være behov for å fastsette nærmere regler om LAR. Det er derfor inntatt en forskriftshjemmel som åpner for å gi slike regler i spesialisthelsetjenesteloven ny § 3-16. Sosial- og helsedirektoratet er i gang med å utarbeide faglige retningslinjer for LAR.

Ikrafttredelse

Endringene, med unntak av ny forskriftshjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 3-14 annet ledd, trer i kraft 1. januar 2008.

Ikrafttredelsen av spesialisthelsetjenesteloven § 3-14 annet ledd utsettes for å opprettholde gjeldende reguleringer inntil nye forskrifter i medhold av den nye forskriftshjemmelen er kommet på plass.

Med vennlig hilsen
Lise forfang e.f.
avdelingsdirektør

Mona Keiko Løken
førstekonsulent

Kopi: Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn

Vedlegg:
Lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge
under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og justeringer etter
rusreformen )

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.