Helsetilsynet

Fra: Helsedirektoratet
Til: Statens helsetilyn, Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Vestfold
Dato: 09.03.2012
Vår ref.: 09/7179
Deres ref.: 201000284

Det vises til vedlagte brev av 01.03.2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og tidligere dialog i saken vedrørende klagerett over fylkesmannens vedtak fattet med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven (pasrl.) § 4 A-8.

I HODs brev av 19.08.2011 - distribuert til fylkesmennene i direktoratets forsendelse av 30.08.2011 - ble det konstatert at pasient og pårørende har klagerett når fylkesmannen endrer vedtak med hjemmel i pasrl. § 4 A-8, men ikke ved opphevelser. Spørsmålet om klagerett når fylkesmannen opprettholder (stadfester) vedtak i forbindelse med kontrollen av vedtakene etter tre måneder, jf. pasrl. § 4 A-8 andre ledd, ble ikke berørt i brevet. Direktoratet tok derfor spørsmålet opp med HOD i brev av 07.12.2011.

Som det fremgår av vedlagte brev, tolker HOD loven slik at det er klagerett også på
vedtak som opprettholdes (stadfestes). Oppsummert betyr dette at det altså er
klagemulighet over både endringsvedtak og opprettholdelsesvedtak etter pasrl. § 4 A-8, men ikke over opphevelser. Klageinstans er Statens helsetilsyn, og vedtaket må i tråd med forvaltningsloven inneholde informasjon om klagemulighetene.

HOD konstaterer for øvrig også at det er adgang til å reise søksmål om gyldigheten av vedtak etter pasrl. § 4 A-5, uavhengig av om klagemulighetene er uttømt.

Vennlig hilsen

Kristin Cordt-Hansen e.f.
avdelingsdirektør

Hanne Skui
seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk

Vedlegg:
Helse- og omsorgsdepartementets brev av 01032012

Kopi:
Alle fylkesmenn
Helsedirektoratet