Helsetilsynet

Fra: Helsedirektoratet
Til: Statens helsetilsyn
Dato: 24.11.2010
Vår ref.: 10/3151
Deres ref.: 2009/1175

Helsedirektoratet viser til brev av 5. mai 2010 fra Statens helsetilsyn med tolkningsspørsmål om pasientrettighetsloven. To av spørsmålene i brevet er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, se brev av 3.juni 2010 som tidligere er oversendt i kopi.

Det tredje spørsmålet Statens helsetilsyn tar opp er om pasientrettighetsloven § 2-6 kan gi pasienten en rett til rekvisisjon på en reise, med påfølgende rett til å klage på avslag på rekvisisjon til Helsetilsynet i fylket.

Pasientrettighetsloven § 2-6 gir pasienter rett til å få dekket "nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste". Det er bare utgifter til reise til nærmeste sted behandling kan gis som blir dekket, og i utgangspunktet legges takst for billigste rutegående transportmiddel til grunn. Dyrere transportmiddel dekkes hvis pasientens helsetilstand gjør det nødvendig med annen transport. Det samme gjelder hvis det ikke går rutegående transport. I disse tilfellene kan pasienten få rekvisisjon fra henholdsvis behandler eller sitt lokale pasientreisekontor.

Hvis en pasient har reist uten rekvisisjon, krevd refusjon og fått avslag, er det klart at pasienten har klageadgang etter pasientrettighetsloven kapittel 7. Spørsmålet er om pasienter som ikke får en rekvisisjon de mener de har krav på, kan påklage denne avgjørelsen.

I Ot.prp. nr. 66 (2002-2003) skriver departementet følgende om klageadgangen:

"Konsekvensene av en overføring av reglene for syketransport fra folketrygdloven til pasientrettighetsloven er at folketrygdens regler om klage ikke lenger kan anvendes. Pasientrettighetsloven kapittel 7 regulerer hva som er gjenstand for overprøving etter loven. Helsetilsynet i fylket (tidligere fylkeslegen) er klageinstans og kan overprøve vedtaket om dekning av utgifter til syketransport. Avgjørelsen til Helsetilsynet i fylket kan bringes inn for dornstolen."

Ordlyden i § 2-6 "rett til dekning av nødvendige utgifter" kan etter vår mening ikke forstås slik at den kun gir pasienten rett til å få dekket sine utgifter i etterkant, og at det derfor bare er manglende oppfyllelse av denne rettigheten det kan klages på etter pasientrettighetsloven kapittel 7. En rekvisisjon er et betalingsmiddel som bekrefter overfor en transportør at pasienten får dekket sine utgifter til pasientreise. Samtidig er det en bekreftelse overfor pasienten på det samme. Det er naturlig å anse et tilsagn om eller et avslag på en slik forhåndsgodkjenning, som et vedtak om dekning av utgifter.

Helsedirektoratet er etter dette enig med Statens helsetilsyn og Pasientreiser ANS i at klageadgangen ikke er avgrenset til å kun å gjelde avslag på enkeltoppgjør. Pasienter som får avslag på krav om rekvisisjon må kunne klage på denne avgjørelsen.

Vennlig hilsen

Kristin Cordt-Hansen e.f.
avdelingsdirektør  

Camilla Closs Walmann
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk  

Kopi:
Helse- og omsorgsdepartementet 
Helseforetakenessenter for pasientreiser ANS