Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedirektoratet
Til: Statens helsetilsyn
Dato: 18.05.2006
Vår ref.: 05/4928

Sosial- og helsedirektoratet viser til Deres henvendelse av 29.09.05 angående overnevnte sak. Direktoratet beklager at det har tatt lang tid å besvare henvendelsen.

Statens helsetilsyn har bedt om en avklaring på pasientrettighetslovens regler om fristfastsettelse. I forbindelse med en klagesak har det fremgått at Helsetilsynet i Rogaland og Pasientombudet i Rogaland har ulik forståelse av bestemmelsene i pasientrettighetsloven når det gjelder fristfastsettelse.

Direktoratet gjør oppmerksom på at vi i det følgende vil gi en generell uttalelse om pasientrettighetslovens fristfastsettelse og tar ikke stilling til den konkrete saken.

Bakgrunn:
Pasienten ble 31.03.05 henvist til Stavanger universitetssykehus (SUS), for en operativ behandling av impingement. 19.04.05 mottok pasienten svar fra sykehuset om at han var vurdert som rettighetspasient etter pasientrettighetsloven § 2-1, og at helsehjelpen vil bli gitt innen 31.12.05. I samme brev ble det imidlertid også gitt beskjed om at han ville bli innkalt til undersøkelse/vurdering innen 29.06.05. men at det eksakte tidspunktet ville bli meddelt i eget brev. I brev av 31.05.05 ble tidspunktet for undersøkelse/vurdering utsatt med 3-4 måneder. Pasientombudet rettet på vegne av pasienten en klage til SUS vedrørende fristfastsettelsen i saken. Klagen førte ikke frem. Pasientombudet henvendte seg dermed til Helsetilsynet i Rogaland med klage over sykehusets fristfastsettelse og vurderingstid. Helsetilsynet i Rogaland konkluderte med at SUS hadde oppfylt sine rettigheter vedrørende fristfastsettelse og vurderingstid etter pasientrettighetsloven og stadfestet dermed sykehusets vedtak.

Det ønskes avklaring av pasientrettighetsloven (pasri) §§ 2-1 og 2-2 i forbindelse med følgende problemstillinger:
- Hvorvidt poliklinisk vurdering/utredning er en del av vurderingsprosessen eller om det bør anses som en del av helsehjelpen
- Om det må gis et eksakt tidspunkt for når en rettighetspasient skal motta helsehjelpen
- Om det kan settes en behandlingsfrist på 8 mnd for en rettighetspasient.

Vedrørende spørsmålet om poliklinisk vurdering/utredning er en del av vurderingsprosessen eller om det bør anses som en del av helsehjelpen
Etter pasrl § 2-2 første ledd har en pasient som henvises til sykehus eller spesialistpoliklinikk, rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt.

Det sentrale er hvilket materielt innhold som ligger i pasientens rett til vurdering.

I brev fra Sosial- og helsedirektoratet til Statens Helsetilsyn av 14. februar 2003 foretas det en rettslig klargjøring av dette spørsmålet. Av brevet går det frem at vurderingsprosessen ikke omfatter en rett til å få stilt en endelig diagnose. Det er pasientens helsetilstand, med hensyn til videre undersøkelse og behandling, som skal vurderes innen fristens utløp. Det vises i denne sammenheng til Innst. O. nr 91 (1998-99) s. 23 hvor det forutsettes at det innen 30 dagers fristens utløp skal foreligge en reell og faglig vurdering av pasientens tilstand med hensyn på videre undersøkelse og behandling fra spesialistens side. I rundskriv 1S-12/2004 s. 16 til Lov om pasientrettigheter presiseres dette med at det må skilles mellom begrepene diagnose og helsetilstand når det skal vurderes hva som skal til for at pasientens rett til vurdering anses innfridd. Endelig diagnose er et sluttprodukt som, om mulig, foreligger når pasienten er ferdig utredet. Etter pasrl § 2-2 tredje ledd skal vurderingen av pasientens helsetilstand skje på bakgrunn av henvisningen med mindre supplerende opplysninger anses nødvendig. For å vurderes som rettighetspasient etter § 2..2 første ledd kreves det dermed ikke at det foretas undersøkelse av pasienten.

Innkalling til poliklinisk vurdering/utredning trenger dermed ikke være en del av vurderingsprosessen.

Direktoratet slutter seg forøvrig til Helsetilsynet i Rogalands lovforståelse i den konkrete saken, og viser til Deres vedtak av 11.07.05 for nærmere redegjørelse av dette spørsmålet.

Vedrørende krav til eksakt tidspunkt for når rettighetspasienten skal motta helsehjelpen
Det fremgår av pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd tredje punktum at spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når medisinsk forsvarlighet krever at en pasient som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp.

Bestemmelsen regulerer rettighetspasientens behandlingsfrist, og gir pasienten et rettslig krav på behandling innen den fristen spesialisthelsetjenesten har satt. Noe eksakt tidspunkt ut over dette kreves imidlertid ikke.

Ytterligere frister som settes innen behandlingsfristen. for eksempel for videre undersøkelser med tanke på den behandlingen som skal gis, er ikke juridisk bindende og kan endres så lenge behandlingsfristen overholdes.

Direktoratet slutter seg for øvrig til Helsetilsynet i Rogalands lovforståelse vedrørende spørsmålet om fristfastsettelsen i den konkrete saken.

Vedrørende behandlingsfristens lengde
Etter pasrl § 2-1 skal behandlingsfristen settes for når medisinsk forsvarlighet krever at rettighetspasienten senest skal få helsehjelp.

Fristen fastsettes således etter en skjønnsmessig medisinskfaglig vurdering av den enkeltes pasients helsetilstand. Fristen kan ikke settes til et senere tidspunkt en når medisinsk forsvarlighet krever at pasienten gis nødvendig helsehjelp, men heller ikke så marginalt at uforsvarlighet inntrer med en gang fristen utløper. Innen dette forsvarlighetsrommet er det opp til sykehuset å fastsette fristen for når pasienten skal motta helsehjelpen.

I den konkrete saken har Helsetilsynet i Rogaland vurdert det slik at fristen etter medisinske kriterier ikke er uforsvarlig lang.

Med vennlig hilsen

Ingunn Myklebust e.f.
fung. seksjonssjef

Ida Marie Pedersen
førstekonsulent

Kopi: Fylkesmennene
Helse- og omsorgsdepartementet

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.