Helsetilsynet

Fra: Helse- og omsorgsdepartement
Til: Helse Øst RHF
Dato: 29.05.2006
Vår ref.: 200604285-/MARS

Vi viser til brev av 24. mars 2006 fra Helse øst angående fødetilbudet i hovedstadsområdet

I brevet beskrives en situasjon der Ullevål universitetssykehus har større søkning av gravide enn de har kapasitet til å gi tilbud om fødselshjelp, mens det er ubenyttet kapasitet ved andre sykehus i hovedstadsområdet I brevet tar Helse øst også opp de gravides rett til fritt sykehusvalg, til å velge på hvilket sykehus fødselen skal skje. Ullevål universitetssykehus ivaretar i dag både lokalsykehusfunksjon og regionalsykehusfunksjon for fødende. Vi forstår det slik at spørsmålet bare gjelder sykehusets lokalsykehusfunksjon. Med kapasitet ved ønsket sykehus forstås derfor i det følgende den kapasitet som Ullevål universitetssykehus har som lokalsykehus. Vi vil imidlertid påpeke at sykehuset skal tilrettelegge driften slik at regionsykehusfunksjonen også kan ivaretas på forsvarlig måte.

Generelt om rett tilfritt sykehusvalg for fødende

Retten til fritt sykehusvalg gjelder også for fødende. Pasientrettighetsloven § 2-4 om pasienters rett til fritt sykehusvalg, skiller ikke mellom pasientgrupper. Bestemmelsen gir pasienter generelt en valgrett når det gjelder hvor helsehjelpen skal mottas. Av dette følger at også pasienter som henvises for å motta helsehjelp ved fødsel, har rett til å velge hvor helsehjelpen skal gis. De kan velge et sykehus i den helseregionen der de er bosatt, eller i en annen helseregion. De kan også velge mellom sykehus innen helseregionen. Dette innebærer at sykehuset ikke kan prioritere pasienter som er bosatt i nærheten av sykehuset -i sykehusets såkalte opptaksområde –foran pasienter fra andre deler av helseregionen eller fra andre helseregioner. Det kan heller ikke prioritere pasienter fra egen helseregion foran pasienter fra andre helseregioner. Valgpasienter og "egne" pasienter skal prioriteres på lik linje i henhold til prioriteringskriteriene som er fastsatt i prioriteringsforskriften. Bosted er ikke et tillatt prioriteringskriterium. Dette gjelder også innenfor fødselsomsorgen.

Rett til fritt sykehusvalg ved manglende kapasitet ved ønsket sykehus

 Etter pasientrettighetsloven § 2-1 har pasienter som fyller kriteriene for rett til nødvendig helsehjelp (rettighetspasienter), rett til å få helsehjelp uavhengig av eksiterende kapasitet De regionale helseforetakene er forpliktet til å skaffe rettighetspasienter tilbud om nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid og uavhengig av kapasitet/plassituasjon. Det vil si at fødende som er bosatt i Helse øst har et rettslig krav på at Helse øst skaffer dem et forsvarlig fødetilbud.

Når det gjelder retten til å velge på hvilket sykehus behandlingen skal foretas, kan imidlertid ikke pasienten kreve denne rettigheten oppfylt uavhengig av kapasitet/plassituasjon ved det sykehuset hun velger. Retten til å få helsehjelpen ved et bestemt, ønsket sykehus gjelder bare så langt dette sykehuset har kapasitet til å yte hjelpen innen fastsatt behandlingsfrist Pasientenes rett til fritt sykehusvalg innebærer ikke en plikt, verken for sykehuset eller sykehusets eier, til å bygge ut tjenestetilbudet ved bestemte sykehus slik at alle som ønsker det, kan få helsehjelp, herunder fødselshjelp, ved dette sykehuset. De regionale helseforetakene skal sørge for et tilbud til regionens innbyggere, men står fritt med hensyn til hvorledes tilbudet skal organiseres, så lenge det er et forsvarlig tilbud med tilstrekkelig kapasitet Hvorvidt pasienten kan få tilbud om nØdvendig helsehjelp ved det sykehuset som er ønsket, eller må godta et tilbud om helsehjelp ved et annet sykehus, avhenger av kapasiteten ved det ønskede sykehuset i forhold til etterspørselen. Dette innebærer også at det enkelte sykehus kan stanse tildeling av fødeplasser dersom de ser at kapasiteten ved sykehuset er fullt på et bestemt tidspunkt. Dette må i tilfelle gjelder overfor alle fødende som henvises til sykehuset og som forventes å føde i denne aktuelle perioden, uavhengig av bosted. Heller ikke i denne sammenhengen kan det gjøres forskjell på de fødende på grunnlag av bosted. Dersom et sykehus ser seg nødt til å stanse tildelingen av plasser, følger det av det regionale helseforetakets plikt til å sørge for nødvendig helsehjelp til befolkningene i helseregionen, at alle fødende som er bosatt i regionen må få et tilbud om oppfølging ved et annet sykehus/institusjon.

Selv om en kvinne er tildelt fødeplass ved et sykehus, er det imidlertid viktig at hun er gjort oppmerksom på at kapasitetsmessige årsaker likevel kan føre til at helsehjelpen må gis på et annet sykehus enn der pasienten er tildelt fødeplass. Fødende som er tildelt fødeplass ved et sykehus, har ikke mer enn andre pasientgrupper krav på å bli mottatt på det aktuelle sykehuset dersom kapasitetssituasjonen når hun skal føde er slik at sykehuset ikke kan gi henne forsvarlig fødselshjelp på dette tidspunket.

Om behov for god informasjon

Dersom en pasient ønsker å føde ved et bestemt sykehus, men sykehuset ser at det ikke kommer til å ha kapasitet til å gi et forsvarlig tilbud når pasienten forventes å føde, er det svært viktig at pasienten får tilstrekkelig informasjon om dette, og i god tid før fødselen, enten det er sykehuset selv eller henvisende lege som informerer. Pasienten må gjøres innforstått med at dersom hun skal kunne få et godt og helhetlig svangerskaps- og fødetilbud, må hun benytte retten til å velge et annet sykehus i god tid før fødselen, et sykehus der de vil ha kapasitet til å gi henne et godt og forsvarlig fødetilbud når hun trenger det. Det bør ikke legges noen føring på at pasienten skal velge sykehuset som har "opptaksområde" der hun bor, retten til fritt sykehusvalg gjelder også ved "andre valget”.

Primærhelsetjenesten må bidra til formidling av informasjon om fødetilbudet og pasientenes rettigheter og på en slik måte at kvinnene kan tilbys et godt og helhetlig svangerskaps- og fødetilbud. Sykehus som ikke har kapasitet til å gi et tilbud til alle som ønsker det, har også et ansvar for å informere primærhelsetjenesten om situasjonen. slik at den kan hjelpe pasienten med å foreta et fornuftig og hensiktsmessig sykehusvalg. Da kan kvinnen velge å bli henvist og få plass ved et annet sykehus, og slipper å oppleve å bli avvist når fødselen er i gang.

Med vennlig hilsen
Liv forfang e.f.
avdelingsdirektør

Marianne Sælen
seniorrådgiver

Kopi:
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Helsetilsynet i Oslo og Akershus
De øvrige regionale helseforetakene

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.