Helsetilsynet

Fra: Helse- og omsorgsdepartementet
Til: Modum Bad, Gordon Johnsens stiftelse
Dato: 29.12.2008
Vår ref.: 200804689-/AWG

Det vises til brev av 4. november 2008 hvor det fremgår at Modum Bad opplever stor uklarhet om hvorvidt institusjonen er omfattet av fritt sykehusvalg. På denne bakgrunn er det bedt om at departementet avklarer spørsmålet om retten til fritt sykehusvalg for Modum Bad.
 
Etter pasientrettighetsloven har pasienter rett til å velge på hvilket sykehus behandlingen skal foretas. Ordningen omfatter offentlige sykehus og private sykehus som har avtale med et regionalt helseforetak om fritt sykehusvalg.

Sykehus må ha godkjenning av departementet før det kan yte helsetjenester. jfr. spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. Virksomhet som var godkjent som sykehus før spesialisthelsetjenesteloven med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2002. beholdt sin godkjenning intakt også etter det nye regelverket, jf § 6 sjette ledd i forskrift av 18. desember 2001 nr. 1539 om godkjenning av sykehus og om lands- og flerregionale funksjoner ved sykehus.

Når det gjelder Modum Bad og denne institusjonens status, legger departementet til grunn at virksomheten har en offentlig godkjenning til å drive sykehusvirksomhet. Departementet har forstått det slik at Modum Bad også før forskriftens ikrafttreden drev virksomhet som ble betraktet som lovlig sykehusvirksomhet.

Privateide sykehus må som nevnt ha avtale med et regionalt helseforetak om fritt sykehusvalg for å være omfattet av ordningen. Det er en forutsetning at det pasienten er henvist for, er en del av det avtalte tjenestetilbudet og at avtalerammen ikke allerede er brukt opp. Det er tilstrekkelig at det private sykehuset har rammeavtale med ett av de regionale helseforetakene. Dette forutsetter samarbeid mellom de regionale helseforetakene og at de har en ordning med internt etteroppgjør (tilsvarende et gjestepasientoppgjør).

Heidi Langaas e.f.
ekspedisjonssjef

Anne Wie-Groenhof
seniorrådgiver

Kopi: Helsedirektoratet
Landets regionale helseforetak
Fritt Sykehusvalg Norge

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.