Helsetilsynet

Fra: Sosial- og helsedirektoratet
Til: Landets fylkesmenn, helsetilsynet i fylkene, Enhetsfylket v/ fylkesdirektøren i Møre og Romsdal
Dato: 13.12.2006
Vår ref.: 05/6353

Sosial- og helsedirektoratet har mottatt en henvendelse med spørsmål om rett til individuell plan er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Bakgrunnen er at det i direktoratets veileder om individuell plan (IS-1253) pkt. 1.7 fremgår at et vedtak om å gi eller ikke gi en individuell plan er å anse som et enkeltvedtak og at forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak derfor kommer til anvendelse. Spørsmålet er hva dette innebærer når det følger av pasientrettighetsloven § 2-7 at forvaltningsloven ikke gjelder for vedtak som treffes etter lovens kapittel 2, herunder retten til individuell plan som reguleres i § 2-5.

Direktoratet beklager at veilederen er uklar på dette punktet Vi vil i det følgende presisere hvilke regler som får anvendelse i forhold til individuell plan.

Direktoratet vil bemerke

En person med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester og/eller sosialtjenester har rett til individuell plan, jf. pasientrettighetsloven § 2-5 og sosialtjenesteloven § 4-3a. Helse- og sosialtjenesten har en plikt til å utarbeide individuell plan i henhold til kommunehelsetjenesteloven § 6-2a, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, psykisk helsevernloven § 4-1 og sosialtjenesteloven § 4-3a. Det må legges til rette for brukermedvirkning i hele planprosessen. Med hjemmel i pliktbestemmelsene er det gitt en felles forskrift av 23. desember 2004 om
individuell plan etter både helselovgivningen og sosialtjenesteloven.

Direktoratet vil presisere at når det i direktoratets veileder står at et vedtak om å gi eller ikke gi en individuell plan er å anse som et enkeltvedtak og at forvaltningsloven kommer til anvendelse, gjelder dette kun sosialtjenesten. Dette er lagt til grunn i forskriften § 10 som henviser til sosialtjenesteloven § 8-6, jf. § 4-3a.

Når det gjelder rett til individuell plan i helsetjenesten er derimot forvaltningslovens regler eksplisitt unntatt i pasientrettighetsloven § 2-7, jf. § 2-5. Da forvaltningslovens saksbehandlingsregler ikke får anvendelse er det heller ikke nødvendig å fastslå hvorvidt en avgjørelse om rett til individuell plan er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens definisjon.

Det er videre direktoratets vurdering at forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak ikke vil få anvendelse når det gjelder selve utarbeidelsen av individuell plan, verken i sosial- eller helsetjenesten. Planen og dens innhold gir ingen direkte rett i seg selv, men er et viktig virkemiddel for å oppnå et helhetlig tilbud av nødvendige tjenester. Det vises til forskriften § 4 tredje ledd hvor det fremgår at den individuelle planen ikke gir tjenestemottageren større rett til helse- og/eller sosialtjenester enn det som følger av det øvrige regelverket. Planen skal omhandle gjennomføring av sosial og helsehjelp på flere nivåer og være et dynamisk verktøy for å sikre nødvendig samhandling.

Planen skal således utarbeides i henhold til reglene i ovennevnte forskrift om individuell plan. Tjenestemottagers klageadgang vedrørende rett til individuell plan er regulert i forskriften § 10. Her gjenspeiles forskjellen i klagereglene og forholdet til forvaltningsloven for henholdsvis sosial- og helsetjenesten, noe som også omtales i veilederen. Mens klage på rett til individuell plan etter helselovgivningen følger reglene i pasientrettighetsloven kapittel 7, følger klage på rett til individuell plan etter sosialtjenesteloven reglene i lovens §§ 8-6 og 8-7 og forvaltningsloven regler om klage.

Direktoratet ser det uheldige i at forholdet til forvaltningsloven og klagereglene er ulike avhengig av hvor tjenestemottager henvender seg, jf. forskriften § 6. At klage på avgjørelse om retten til individuell plan således følger to forskjellige spor avhengig av hvilken lov det er klaget etter, kan fremstå lite hensiktsmessig. Etter direktoratets vurdering vil det være naturlig å se på om det er behov for å harmonisere klageordningen slik at brukere kan forholde seg til ett og samme regelverk. Vi vil følge opp dette i forhold til departementet.

Med vennlig hilsen
Bjørn Guldvog e.f.
ass. direktør

Hans Petter Aarseth
divisjonsdirektør

Kopi:
Helse-og omsorgsdepartementet
Helsetilsynet
Pasientombudene
KS
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.