Hopp til hovedinnhold

Helsedirektoratet viser til brev datert 31. mai 2016 fra Helsetilsynet.

Helsetilsynet ønsker en vurdering av kravet til skriftlig signering av klage etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3 første ledd. Videre ønskes en vurdering av hvilken betydning det vil ha for fylkesmennenes håndtering av klager som mottas elektronisk, for eksempel ved bruk av e-post, i de tilfeller hvor fylkesmennenes system for elektronisk kommunikasjon ikke er tilrettelagt for håndtering av taushetsbelagte opplysninger.

Som det fremgår av henvendelsen fra Helsetilsynet er det forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) som regulerer spørsmålet om hvorvidt forvaltningen kan kommunisere taushetsbelagte opplysninger elektronisk. Forutsetningen for slik kommunikasjon er at forvaltningsorganet har lagt til rette for dette.

Kravene i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3 til klagens form og innhold innebærer etter Helsedirektoratets syn ikke unntak fra hovedregelen i forvaltningsloven § 15 a om at elektronisk kommunikasjon kan benyttes så fremt avsenders identitet er bekreftet. Det vises i den forbindelse til vårt brev datert 6.juli 2015 til Fylkesmannen i Nordland.

Dersom fylkesmennene ikke har lagt til rette for at taushetsbelagte opplysninger kan kommuniseres elektronisk må kommunikasjonen skje på annen måte, for eksempel ved brev.

Vennlig hilsen

Anne Forus e.f.
avdelingsdirektør

Gunhild J. Røstadsand
seniorrådgiverDokumentet er godkjent elektronisk