Helsetilsynet

Fra: Helse og omsorgsdepartementet
Til: Landets fylkeskommuner
Dato: 04.11.2010
Vår ref.: 201003961-/LSL

Orientering om fortolkning av regelverk - lov om tannhelsetjenesten 

Vedlagt til orientering følger en kopi av Helse- og omsorgsdeparternentets brev til fylkestannlegen i Nord-Trøndelag av 19. oktober 2010 vedrørende svar på spørsmål om rusmiddelmisbrukere i privat institusjon og deres rettigheter til tannbehandling.

Med vennlig hilsen

Kjell Røynesdal e.f.
avdelingsdirektør

Laila Shahzad-Landsverk
seniorrådgiver

 

 

 

Kopi:

Helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo
Statens Helsetilsyn, Postboks 8128 Dep 0032 Oslo

Vedlegg 1

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Fylkestannlegen i Nord-Trøndelag v/ Kari Strand

Fylkets Hus7735 Steinkjer

201003961-/LSL 19.102010

Tannhelsetjenestetilbud til rusmisbrukere i privat institusjon 

Vi viser til e-post av 7. oktober 2010 vedrørende spørsmål omkring rusmiddelmisbrukere i institusjon og deres rettigheter til tannbehandling.

Av henvendelsen følger det at det ved innføringen av rusreformen i 2004 ikke var noen institusjoner som kvalifiserte til økte midler til tannbehandling i Nord-Trøndelag, men at Helse-Nord nå har inngått avtale om helsehjelp med en privat institusjon, og at det i tillegg er etablert en ny institusjon som HELF0 har inngått avtale med (fristbruddplasser). Det ønskes en avklaring på hvordan disse institusjonene er å betrakte i forhold til retten til vederlagsfri behandling etter tannhelsetjenesteloven, og om disse pasientene beholder rettighetene i forhold til tannhelsetjenesteloven når de ikke får plass på Helseforetakets egne institusjoner, men blir henvist til en institusjon som foretaket har inngått avtale med eller får tilbud om fristavbruddsplass fra HELFO.

I tannhelsetjenesteloven § 1-3 lovfestes det i bokstav c) et tilbud om tanntannhelsetjeneste for blant annet langtidssyke og uføre i institusjon. Loven selv gir ingen anvisning på hvilke institusjoner som er omfattet av regelen. Heller ikke i lovforarbeidene gis det noen nærmere avgrensning av dette. I forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i Den offentlige tannhelsetjenesten, fastsatt av Sosialdepartementet

24.mai 1984 med hjemmel i tannhelsetjenesteloven §§ 1-3, 2-2 og 6-5, følger det imidlertid av tilhørende merknader at det med institusjon menes sykehus, sykehjem aldershjem o. 1 som får sitt budsjett og regnskap godkjent av og tilskudd til drift fra offentlig instans eller er tatt med i kommunal eller fylkeskommunal helse- og sosialplan.

Som en konsekvens av rusreformen i 2004 ble det konkluderte med at rusmiddelavhengighet er en sykdom, og at rusmiddelavhengige skal gis de samme rettigheter som øvrige pasienter som bruker helsetjenester. I Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-12/2004 er begrepet "helsetjenester" definert som den virksomhet primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten er lovpålagt å sørge for. Dette omfatter virksomhet som er offentlig eid, privateid og offentlig drevet, og privateid og privatdrevet med avtale med stat, fylke eller kommune.

Fra 1. januar 2004 fikk de regionale helseforetakene overført ansvaret for spesialisthelsetjenester til rusmiddelbrukere. Av departementets rundskriv 1-12/2005 framgår det at rusmisbrukere i helseinstitusjon har lovhjemlet rett til tannhelsetjenester etter § 1-3 bokstav c) i tannhelsetjenesteloven. Når det gjaldt den nærmere organisering av tilbudet følger det av rundskrivet at prinsippene i § 2 i forskrift om vederlag for tannhelsetjenester skal legges til grunn så langt det er mulig. Av rundskriv H-16/05 følger det videre at pasienter i helseinstitusjoner som er finansiert direkte over offentlige budsjetter (kommunalt, fylkeskommunalt eller statlig) har rett til vederlagsfrie tannhelsetjenester forutsatt at oppholdet i institusjonen har en varighet på minst tre måneder.

Siden behandlingen av pasientene i de ovenfor nevnte private institusjonene også må anses å være finansiert over offentlig budsjett, foreligger det etter departementets syn sterke grunner for å tillegge begrepet "institusjon" i tannhelsetjenesteloven § 1-3 c en vid tolkning slik at også private rusinstitusjoner som de regionale helseforetakene har inngått avtale med om kjøp om helsetjenester med hjemmel i spesialisthelsefienesteloven § 2-la første ledd nr. 5 jf. § 2-la fierde ledd omfattes. Også private institusjoner som gir et tilbud om behandling til "rettighetspasienter" etter pasientrettighetsloven § 2-1 fierde ledd må etter departementets syn være omfattet.

I Grønt hefte (Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011), Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2011), Særskilt vedlegg til Prop. 1 S (2010-2011) fra Kommunal- og regionaldepartementet, er det gitt følgende omtale:

"Kolonne 11 - Tannbehandling rusmisbrukarar

Institusjonar som tilbyr tverrfagleg spesialisert behandling for rusmisbrukarar er regutert av spesialisthelsetenestelova. Dette gir pasientar ved aktuelle institusjonar rettar etter lov om tannhelsetenesta.

I revidert nasjonalbudsjett for 2005 vart det løyvd 8 mill, kr til tannbehandling for rusmisbrukarar i institusjon over fylkeskommunane sitt rammetilskot. Heilårsverknaden av tiltaket på16 mill, kr blei lagt inn budsjettet for 2006, jf St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Helse- og omsorgsdepartementet. I 2011 er løyvinga på 19,6 mill.  "

Konklusjon:

Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at rettigheter til vederlagsfri tannhelsehjelp for pasienter som oppholder seg i rusinstitusjon innenfor spesialisthelsetjenesten, jf tannhelsetjenesteloven § 1-3 bokstav c) og § 2 i forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i Den offentlige tannhelsetjenesten, gjelder institusjoner regulert av spesialisthelsetjenesteloven.

Fra 2006 har fylkeskommunene mottatt tilskudd til tannhelsehjelp til rusmiddelavhengige under kommunal rusomsorg. Til dette formålet ble det bevilget 37,5 mill. kroner i 2006. Midlene er fordelt etter inntektssystemets kostnadsnøkkel og gis som økt rammetilskudd til fylkeskommunene fra Kommunal- og regionaldepartementet. Ut over de årlige økningene i rammene til fylkeskommunene, ble rammebevilgningen økt med 6,7 mill, kroner i 2008 for å sikre tannbehandling for rusmiddelavhengige under legemiddelassistert rehabflitering (LAR), jf Rundskriv I-4/2008.

I samråd med Kommunal- og regionaldepartementet vurderer Helse- og omsorgsdepartementet å legge tilskuddet til tannhelsehjelp til rusmisbrukere i institusjon inn i rammene til fylkeskommunen fordelt etter innbyggertilskudd. Dette vil endre fordelingen av midler mellom fylkeskommunene. Tidspunktet for dette er ikke bestemt.

Departementet har startet et arbeid med å revidere tannhelsetjenesteloven. I dette arbeidet vil vi også vurdere ulike forhold angående rettigheter til dekning av utgifter til tannbehandling for rusmisbrukere. Denne henvendelsen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune viser et behov for et oppdatert og tydelig regelverk.

Med vennlig hilsen

Kjell Røynesdal e.f.
Konst. ekspedisjonssjef

Laila Shahzad-Landsverk
seniorrådgiver