Hopp til hovedinnhold

Det vises til brev av 4. september 2006, der Sosial- og helsedirektoratet ber departementet klargjøre om det i saker, der Helsetilsynet i fylket har fattet avvisningsvedtak, skal være direktoratet eller Statens helsetilsyn som er klageinstans for avvisningsvedtaket. Det vises til at det i saker etter sosialtjenesteloven og alkoholloven, ved delegasjonsvedtak av 5. september 2003, er delegert slik myndighet til direktoratet fra Sosialdepartementet.

Da fylkeslegeembetene 1. januar 2003 ble integrert i fylkesmannsembetene, ble det fastsatt at regional myndighet, som tilsynsorgan etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten, fortsatt skal ligge til fylkeslegen (Helsetilsynet i fylket). Statens helsetilsyn er i disse sakene overordnet instans, og fylkesmannen kan i disse sakene ikke instruere fylkeslegen.

Når det gjelder avvisningsvedtak fattet av Helsetilsynet i fylket, er det departementets vurdering at også klage på disse avvisningsvedtakene skal vurderes av Statens helsetilsyn som klageinstans.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesen e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Ragna Hirsch e.f.
seniorrådgiver

 

Kopi:
Helsetilsynet i Hordaland

Saksbehandler Ragna Hirsch